Visa allt om Nya OG:s Plåt Aktiebolag
Visa allt om Nya OG:s Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 734 11 557 11 835 10 155 11 005 14 142 12 227 13 443 13 494 12 869
Övrig omsättning - - - 5 43 1 - - 4 80
Rörelseresultat (EBIT) -15 257 248 -149 -243 163 237 429 714 958
Resultat efter finansnetto -15 272 273 -155 -244 145 228 402 683 931
Årets resultat 30 288 282 61 56 112 224 225 307 308
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 37 34 75 275 488 555 799 863 505
Omsättningstillgångar 2 684 3 181 3 782 2 452 3 208 3 498 3 034 3 247 3 625 3 819
Tillgångar 2 705 3 218 3 816 2 527 3 484 3 986 3 590 4 046 4 487 4 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 561 1 682 1 543 1 261 1 200 1 145 1 032 1 059 1 234 1 326
Obeskattade reserver 6 62 160 207 423 750 778 817 722 506
Avsättningar (tkr) 43 44 47 208 280 273 252 384 388 314
Långfristiga skulder 0 0 0 0 83 115 39 117 195 273
Kortfristiga skulder 1 095 1 430 2 065 850 1 498 1 704 1 488 1 670 1 948 1 904
Skulder och eget kapital 2 705 3 218 3 816 2 527 3 484 3 986 3 590 4 046 4 487 4 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 446 460 416 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 688 2 761 2 389 2 911 3 395 2 725 2 611 2 622 1 999
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 1 132 1 176 1 171 1 314 1 545 1 416 1 403 1 515 1 235
Utdelning till aktieägare 160 150 150 0 0 0 0 250 400 400
Omsättning 8 734 11 557 11 835 10 160 11 048 14 143 12 227 13 443 13 498 12 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 8 8 8 10 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 456 1 445 1 479 1 269 1 376 1 414 1 359 1 494 1 499 1 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 524 525 454 539 496 524 517 523 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 274 283 -43 -42 444 497 671 886 1 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,43% -2,35% 16,54% -7,72% -22,18% 15,66% -9,05% -0,38% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,30% 8,67% 7,31% -5,78% -6,52% 4,19% 6,85% 10,70% 16,02% 22,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,09% 2,41% 2,36% -1,44% -2,06% 1,18% 2,01% 3,22% 5,33% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,20% 49,73% 46,53% 46,69% 51,99% 48,85% 52,87% 50,30% 53,56% 48,08%
Rörelsekapital/omsättning 18,19% 15,15% 14,51% 15,78% 15,54% 12,69% 12,64% 11,73% 12,43% 14,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,88% 53,77% 43,71% 56,29% 43,39% 42,59% 44,72% 41,06% 39,09% 39,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,85% 167,90% 148,33% 230,00% 171,50% 183,92% 186,49% 176,77% 171,71% 188,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...