Visa allt om Britse & Company Aktiebolag
Visa allt om Britse & Company Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 878 6 259 3 426 2 742 3 520 4 304 3 131 1 986 2 181 2 552
Övrig omsättning - - - - - 67 - - 22 -
Rörelseresultat (EBIT) -649 -15 -78 -559 -498 5 121 41 76 138
Resultat efter finansnetto -700 -38 -125 -622 -528 -16 95 8 37 99
Årets resultat -700 -38 -125 -622 -505 3 70 -17 12 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 423 408 419 340 387 511 459 504 709 694
Omsättningstillgångar 367 687 85 287 181 245 146 135 51 258
Tillgångar 790 1 095 504 628 568 756 605 639 760 952
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -812 -112 -74 -908 -287 218 216 146 163 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 23 43 43 43 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 91 108 126 149 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 511 1 100 452 1 388 854 514 347 450 554 772
Skulder och eget kapital 790 1 095 504 628 568 756 605 639 760 952
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 269 160 259 545
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 1 857 747 1 030 901 1 068 292 236 440 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 610 288 313 282 332 176 124 219 287
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 878 6 259 3 426 2 742 3 520 4 371 3 131 1 986 2 203 2 552
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 3 4 4 5 3 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 983 1 043 1 142 686 880 861 1 044 993 727 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 600 408 353 343 294 260 261 274 329 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -476 234 112 -401 -317 268 365 374 361 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,89% 82,69% 24,95% -22,10% -18,22% 37,46% 57,65% -8,94% -14,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -82,15% -1,37% -15,48% -88,69% -87,68% 0,66% 20,00% 6,42% 10,00% 14,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,44% -0,24% -2,28% -20,31% -14,15% 0,12% 3,86% 2,06% 3,48% 5,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,88% 60,74% 63,57% 67,03% 49,23% 51,35% 100,00% 66,41% 73,18% 77,12%
Rörelsekapital/omsättning -16,63% -6,60% -10,71% -40,15% -19,12% -6,25% -6,42% -15,86% -23,06% -20,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -102,78% -10,23% -14,68% -144,59% -50,53% 31,08% 40,94% 27,81% 25,52% 18,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,29% 62,45% 18,81% 20,68% 21,19% 47,67% 42,07% 30,00% 9,21% 33,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...