Visa allt om AB Svenska Spel

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 563 000 6 011 000 7 780 000 7 774 000 7 742 000 7 605 000 7 541 000 8 067 000 8 022 000 7 919 000
Övrig omsättning 36 000 32 000 32 000 17 000 31 000 38 000 62 000 50 000 30 000 28 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 395 000 2 466 000 4 525 000 4 706 000 4 851 000 4 791 000 4 705 000 5 202 000 5 083 000 4 940 000
Resultat efter finansnetto 2 385 000 2 487 000 4 522 000 4 705 000 4 866 000 4 803 000 4 760 000 5 268 000 5 138 000 5 007 000
Årets resultat 1 874 000 2 716 000 4 522 000 4 709 000 4 866 000 4 803 000 4 763 000 5 268 000 5 138 000 5 007 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 245 000 3 640 000 2 325 000 2 518 000 2 721 000 3 291 000 3 025 000 3 080 000 2 812 000 2 624 000
Omsättningstillgångar 5 387 000 3 529 000 5 861 000 5 913 000 5 604 000 5 102 000 5 303 000 5 494 000 5 747 000 5 483 000
Tillgångar 8 632 000 7 169 000 - 8 431 000 8 325 000 8 393 000 8 328 000 8 574 000 8 559 000 8 107 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 694 000 2 820 000 4 583 000 4 752 000 4 866 000 4 803 000 4 763 000 5 270 000 5 138 000 5 007 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 301 000 1 433 000 1 183 000 1 249 000 1 340 000 1 315 000 1 349 000 1 322 000 1 445 000 1 455 000
Kortfristiga skulder 2 637 000 2 915 000 2 420 000 2 430 000 2 119 000 2 275 000 2 216 000 1 982 000 1 976 000 1 645 000
Skulder och eget kapital 8 632 000 7 169 000 - 8 431 000 8 325 000 8 393 000 8 328 000 8 574 000 8 559 000 8 107 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 23 000 23 620 19 000 22 154 16 733 17 855 18 213 22 292 22 276 18 997
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 743 000 757 398 735 000 706 730 684 292 675 574 669 216 650 778 675 619 656 510
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 331 000 350 725 348 000 322 362 309 326 293 285 283 261 279 048 283 512 287 630
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 599 000 6 043 000 7 812 000 7 791 000 7 773 000 7 643 000 7 603 000 8 117 000 8 052 000 7 947 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 613 1 675 1 683 1 694 1 653 1 657 1 664 1 688 1 738 1 774
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 449 3 589 4 623 4 589 4 684 4 590 4 532 4 779 4 616 4 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 696 701 681 646 637 618 608 589 590 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 820 000 2 811 000 4 773 000 4 932 000 5 100 000 5 098 000 4 983 000 5 448 000 5 353 000 5 226 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,45% -22,74% 0,08% 0,41% 1,80% 0,85% -6,52% 0,56% 1,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,82% 35,08% - 55,91% 59,32% 57,54% 58,23% 62,28% 60,19% 63,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,16% 41,84% 58,34% 60,64% 63,78% 63,50% 64,30% 66,20% 64,22% 64,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,43% 10,21% 44,23% 44,80% 45,01% 37,17% 40,94% 43,54% 47,01% 48,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,38% 39,34% - 56,36% 58,45% 57,23% 57,19% 61,46% 60,03% 61,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,29% 121,06% 242,19% 243,33% 264,46% 224,26% 239,31% 277,19% 290,84% 333,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 4 374 000 4 232 000 - 6 569 000 6 493 000 6 348 000 6 303 000 6 823 000 6 760 000 6 636 000
Övrig omsättning 36 000 32 000 - 17 000 31 000 38 000 62 000 50 000 30 000 28 000
Rörelseresultat (EBIT) 2 444 000 2 083 000 - 4 252 000 4 347 000 4 252 000 4 204 000 4 670 000 4 541 000 4 384 000
Resultat efter finansnetto 3 107 000 2 112 000 - 4 695 000 4 857 000 4 787 000 4 779 000 5 263 000 5 133 000 5 008 000
Årets resultat 2 075 000 1 584 000 - 4 695 000 4 857 000 4 787 000 4 779 000 5 263 000 5 133 000 5 008 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 694 000 2 575 000 - 2 470 000 2 683 000 3 277 000 2 997 000 3 049 000 2 799 000 2 626 000
Omsättningstillgångar 5 758 000 3 502 000 - 6 160 000 5 900 000 5 479 000 5 681 000 5 884 000 5 906 000 5 754 000
Tillgångar 8 452 000 6 077 000 - 8 630 000 8 583 000 8 756 000 8 678 000 8 933 000 8 705 000 8 380 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 738 000 1 662 000 - 4 733 000 4 861 000 4 806 000 4 780 000 5 271 000 5 145 000 5 018 000
Obeskattade reserver 119 000 119 000 - 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 085 000 1 158 000 - 1 249 000 1 340 000 1 315 000 1 348 000 1 321 000 1 444 000 1 454 000
Kortfristiga skulder 3 511 000 3 137 000 - 2 648 000 2 382 000 2 635 000 2 550 000 2 341 000 2 116 000 1 908 000
Skulder och eget kapital 8 452 000 6 077 000 - 8 630 000 8 583 000 8 756 000 8 678 000 8 933 000 8 705 000 8 380 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 19 000 19 526 - 20 343 15 117 16 300 15 679 19 161 19 646 16 468
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 352 000 339 976 - 363 972 345 022 339 571 332 298 320 495 340 084 331 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 180 000 173 370 - 186 943 177 168 169 961 225 662 162 632 167 132 176 089
Utdelning till aktieägare 3 200 000 850 000 - 4 691 331 4 822 745 4 803 015 4 762 404 5 268 950 5 136 574 5 006 023
Omsättning 4 410 000 4 264 000 - 6 586 000 6 524 000 6 386 000 6 365 000 6 873 000 6 790 000 6 664 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 638 616 - 695 677 661 668 687 727 755
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 856 6 870 - 9 452 9 591 9 604 9 436 9 932 9 298 8 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 887 914 - 863 835 832 807 771 768 739
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 701 000 2 300 000 - 4 420 000 4 534 000 4 500 000 4 406 000 4 867 000 4 762 000 4 606 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,36% - - 1,17% 2,28% 0,71% -7,62% 0,93% 1,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,87% 35,12% - 54,51% 57,43% 54,96% 56,10% 59,71% 59,13% 61,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 71,24% 50,43% - 71,61% 75,91% 75,80% 77,23% 78,18% 76,14% 77,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,37% 8,62% - 53,46% 54,18% 44,80% 49,67% 51,93% 56,07% 57,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,32% 28,88% - 54,84% 56,64% 54,89% 55,08% 59,01% 59,10% 59,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,00% 111,64% - 232,63% 247,69% 207,93% 222,78% 251,35% 279,11% 301,57%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!