Visa allt om Akademiska Hus Aktiebolag
Visa allt om Akademiska Hus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning - 5 482 030 5 505 189 5 494 934 5 359 277 5 265 220 128 609 131 277 130 088 0
Övrig omsättning - 220 133 299 467 1 732 355 471 471 362 007 - - - 119 132
Rörelseresultat (EBIT) - 2 599 273 2 191 576 4 043 990 2 225 690 2 256 843 -26 178 -6 473 30 -11 556
Resultat efter finansnetto - 1 974 481 1 901 910 2 970 971 1 699 162 1 466 735 884 420 1 194 553 724 880 1 174 325
Årets resultat - 1 314 645 1 350 424 2 457 425 1 180 523 1 007 202 831 213 1 117 496 740 591 1 002 365
Balansräkningar (tkr)
2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 43 998 404 41 915 583 34 568 529 32 432 907 31 776 010 4 398 756 3 709 474 3 387 098 4 131 339
Omsättningstillgångar - 7 009 871 5 842 216 6 320 029 4 092 443 4 632 782 26 314 983 21 635 791 21 848 996 22 236 414
Tillgångar - 51 008 275 47 757 799 40 888 558 36 525 350 36 408 792 30 713 739 25 345 265 25 236 094 26 367 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 6 625 609 6 559 957 8 167 089 6 057 869 6 242 987 5 617 074 6 064 982 6 141 313 6 359 096
Obeskattade reserver - 4 025 123 3 850 452 3 692 894 3 449 561 3 246 084 392 782 365 810 365 886 358 001
Avsättningar (tkr) - 282 484 0 0 625 597 253 337 92 623 112 536 0 142 093
Långfristiga skulder - 25 766 731 21 620 204 14 677 686 17 835 778 19 109 072 19 534 848 14 038 416 11 470 763 15 297 819
Kortfristiga skulder - 14 308 328 15 727 186 14 350 888 8 556 544 7 557 312 5 076 412 4 763 521 7 258 132 4 210 744
Skulder och eget kapital - 51 008 275 47 757 799 40 888 558 36 525 350 36 408 792 30 713 739 25 345 265 25 236 094 26 367 753
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 7 115 6 005 5 569 5 380 3 607 2 139 3 047 3 181 2 969
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 263 833 221 462 217 734 207 216 194 988 33 366 31 509 27 259 27 465
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 128 122 107 711 107 195 107 070 98 885 23 064 18 825 18 933 24 564
Utdelning till aktieägare - 1 393 000 1 290 000 1 445 000 1 374 000 1 355 000 1 245 000 1 207 000 1 219 000 978 000
Omsättning - 5 702 163 5 804 656 7 227 289 5 830 748 5 627 227 128 609 131 277 130 088 119 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 440 409 408 407 0 54 56 52 53
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 12 459 13 460 13 468 13 168 - 2 382 2 344 2 502 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 863 853 785 - 1 085 953 949 1 038
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 3 639 580 3 789 288 5 220 508 3 503 111 3 545 039 -23 824 -4 669 1 743 -9 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -0,42% 0,19% 2,53% 1,79% 3 993,97% -2,03% 0,91% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,25% 5,34% 10,03% 6,92% 7,00% 6,20% 6,83% 6,71% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 48,85% 46,35% 74,63% 47,14% 48,37% 1 481,20% 1 317,99% 1 301,09% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,29% 23,22% 27,09% -
Rörelsekapital/omsättning - -133,13% -179,56% -146,15% -83,30% -55,54% 16 514,06% 12 852,42% 11 216,15% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 19,14% 20,02% 27,02% 23,95% 23,72% 19,23% 24,99% 25,40% 25,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 48,99% 37,15% 44,04% 47,83% 61,30% 518,38% 454,20% 301,03% 528,09%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...