Visa allt om Akademiska Hus Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 418 462 6 216 847 6 116 703 - 5 482 031 5 505 189 5 494 934 5 359 277 5 265 220 5 378 185
Övrig omsättning 0 0 32 057 - 5 226 194 3 878 807 4 333 275 460 722 246 201 360 525
Rörelseresultat (EBIT) 4 301 375 4 050 442 - - 7 263 811 6 322 856 7 199 661 3 664 607 3 227 224 3 704 053
Resultat efter finansnetto 6 869 159 6 957 354 - - 6 714 402 6 141 422 6 260 599 3 274 495 2 545 580 3 251 859
Årets resultat 5 440 232 5 657 852 - - 5 148 027 4 780 108 5 214 661 2 567 513 3 146 808 2 393 875
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 208 654 98 993 238 87 932 939 - 75 419 861 68 590 308 63 399 219 59 254 125 56 999 890 55 379 323
Omsättningstillgångar 5 767 532 5 992 743 5 543 623 - 7 010 020 5 842 366 6 320 178 4 087 643 4 632 320 5 693 483
Tillgångar 112 976 186 104 985 982 93 476 561 - 82 429 881 74 432 674 69 719 397 63 341 768 61 632 210 61 072 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 292 293 46 759 778 42 831 764 - 34 151 677 30 271 259 33 431 528 29 613 929 28 426 713 26 520 649
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 690 091 661 924 0 - 442 794 0 0 7 336 633 287 374 7 826 393
Långfristiga skulder 50 624 762 47 099 921 41 434 646 - 33 529 835 28 436 981 21 939 787 17 835 622 25 363 421 19 777 579
Kortfristiga skulder 11 369 040 10 464 358 9 210 151 - 14 305 575 15 724 434 14 348 082 8 555 584 7 554 702 6 948 185
Skulder och eget kapital 112 976 186 104 985 982 93 476 561 - 82 429 881 74 432 674 69 719 397 63 341 768 61 632 210 61 072 806
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12 *
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 039 8 069 7 904 - 7 115 6 005 5 569 5 380 3 607 9 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 306 640 294 637 278 990 - 263 833 221 462 217 734 207 216 194 988 181 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 160 244 146 224 152 548 - 124 122 107 711 107 195 107 070 98 885 110 837
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 418 462 6 216 847 6 148 760 - 10 708 225 9 383 996 9 828 209 5 819 999 5 511 421 5 738 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 523 490 480 - 440 409 408 407 403 396
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 272 12 687 12 743 - 12 459 13 460 13 468 13 168 13 065 13 581
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 916 916 - - 863 - 785 - 761
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 301 375 4 050 442 - - 7 263 811 6 322 856 7 199 661 3 664 607 3 227 224 3 711 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,24% 1,64% - - -0,42% 0,19% 2,53% 1,79% -2,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,63% 7,59% - - 8,91% 8,98% 10,41% 6,26% 5,71% 6,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 116,69% 128,12% - - 133,94% 121,40% 132,06% 73,99% 66,80% 78,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,88% 66,29% - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning -87,27% -71,93% -59,94% - -133,08% -179,50% -146,10% -83,37% -55,50% -23,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,52% 44,54% 45,82% - 41,43% 40,67% 47,95% 46,75% 46,12% 43,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,73% 57,27% 60,19% - 49,00% 37,15% 44,05% 47,78% 61,32% 81,94%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 6 255 000 6 312 591 6 118 127 - 5 482 030 5 505 189 5 494 934 5 359 277 5 265 220 128 609
Övrig omsättning 159 000 0 0 - 220 133 299 467 1 732 355 471 471 362 007 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 311 000 2 506 302 3 858 394 - 2 599 273 2 191 576 4 043 990 2 225 690 2 256 843 -26 178
Resultat efter finansnetto 2 066 000 2 359 084 1 823 465 - 1 974 481 1 901 910 2 970 971 1 699 162 1 466 735 884 420
Årets resultat 1 983 000 1 977 917 1 494 292 - 1 314 645 1 350 424 2 457 425 1 180 523 1 007 202 831 213
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 194 000 50 151 789 46 442 092 - 43 998 404 41 915 583 34 568 529 32 432 907 31 776 010 4 398 756
Omsättningstillgångar 6 780 000 5 992 508 5 543 477 - 7 009 871 5 842 216 6 320 029 4 092 443 4 632 782 26 314 983
Tillgångar 58 974 000 56 144 296 51 985 569 - 51 008 275 47 757 799 40 888 558 36 525 350 36 408 792 30 713 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 070 000 6 991 979 6 677 063 - 6 625 609 6 559 957 8 167 089 6 057 869 6 242 987 5 617 074
Obeskattade reserver 3 933 000 4 380 469 4 343 763 - 4 025 123 3 850 452 3 692 894 3 449 561 3 246 084 392 782
Avsättningar (tkr) 324 000 0 304 772 - 282 484 0 0 625 597 253 337 92 623
Långfristiga skulder 36 299 000 34 304 739 31 447 067 - 25 766 731 21 620 204 14 677 686 17 835 778 19 109 072 19 534 848
Kortfristiga skulder 11 347 000 10 467 109 9 212 904 - 14 308 328 15 727 186 14 350 888 8 556 544 7 557 312 5 076 412
Skulder och eget kapital 58 974 000 56 144 296 51 985 569 - 51 008 275 47 757 799 40 888 558 36 525 350 36 408 792 30 713 739
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 8 089 000 8 069 7 904 - 7 115 6 005 5 569 5 380 3 607 2 139
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 306 640 000 294 637 278 990 - 263 833 221 462 217 734 207 216 194 988 33 366
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 180 244 000 146 224 152 548 - 128 122 107 711 107 195 107 070 98 885 23 064
Utdelning till aktieägare 2 142 000 1 905 000 744 113 - 1 393 000 1 290 000 1 445 000 1 374 000 1 355 000 1 245 000
Omsättning 6 414 000 6 312 591 6 118 127 - 5 702 163 5 804 656 7 227 289 5 830 748 5 627 227 128 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 523 0 0 - 440 409 408 407 0 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 960 - - - 12 459 13 460 13 468 13 168 - 2 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 863 853 785 - 1 085
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 311 000 2 514 643 3 864 762 - 3 639 580 3 789 288 5 220 508 3 503 111 3 545 039 -23 824
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,91% 3,18% - - -0,42% 0,19% 2,53% 1,79% 3 993,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,43% 6,00% 7,48% - 5,25% 5,34% 10,03% 6,92% 7,00% 6,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,07% 53,36% 63,59% - 48,85% 46,35% 74,63% 47,14% 48,37% 1 481,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,85% 64,34% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,29%
Rörelsekapital/omsättning -73,01% -70,88% -59,98% - -133,13% -179,56% -146,15% -83,30% -55,54% 16 514,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,19% 18,54% 19,36% - 19,14% 20,02% 27,02% 23,95% 23,72% 19,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,75% 57,25% 60,17% - 48,99% 37,15% 44,04% 47,83% 61,30% 518,38%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!