Visa allt om Byggfynd Byggmaterial Sjöbo-Ystad AB
Visa allt om Byggfynd Byggmaterial Sjöbo-Ystad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 889 20 560 19 291 18 741 21 147 20 605 29 489 25 277 30 517 31 824
Övrig omsättning 191 319 212 161 270 2 178 191 525 - 41
Rörelseresultat (EBIT) 101 192 298 438 322 2 364 479 -98 910 1 206
Resultat efter finansnetto -38 58 135 242 155 2 181 123 -411 450 741
Årets resultat 9 11 3 1 35 1 019 93 25 122 388
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 156 3 309 3 126 3 099 2 959 2 282 5 656 5 719 5 001 5 074
Omsättningstillgångar 6 251 6 116 5 472 6 480 6 486 5 328 7 799 7 020 6 811 6 641
Tillgångar 9 407 9 425 8 598 9 579 9 445 7 609 13 455 12 739 11 813 11 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 484 1 475 1 464 1 461 1 459 2 425 1 405 1 312 1 287 1 505
Obeskattade reserver 742 801 769 840 920 975 197 200 661 397
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 528 3 291 2 973 3 649 2 612 1 792 6 629 7 170 6 741 6 306
Kortfristiga skulder 3 653 3 858 3 392 3 629 4 454 2 419 5 223 4 057 3 124 3 507
Skulder och eget kapital 9 407 9 425 8 598 9 579 9 445 7 609 13 455 12 739 11 813 11 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 230 260 266 186
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 254 2 055 1 586 1 974 1 540 2 183 2 605 2 391 2 625
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 856 677 642 714 596 842 1 067 1 053 1 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Omsättning 22 080 20 879 19 503 18 902 21 417 22 783 29 680 25 802 30 517 31 865
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 6 7 6 8 10 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 127 2 937 2 756 3 124 3 021 3 434 3 686 2 528 2 543 2 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 527 446 394 373 386 359 408 397 310 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 381 449 545 655 542 2 555 824 229 1 245 1 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,46% 6,58% 2,93% -11,38% 2,63% -30,13% 16,66% -17,17% -4,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,07% 2,21% 3,63% 4,62% 3,55% 31,44% 3,57% -0,77% 7,73% 10,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 1,01% 1,62% 2,36% 1,58% 11,61% 1,63% -0,39% 2,99% 3,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,15% 21,76% 20,71% 19,52% 19,49% 17,18% 18,29% 19,49% 20,44% 20,92%
Rörelsekapital/omsättning 11,87% 10,98% 10,78% 15,21% 9,61% 14,12% 8,74% 11,72% 12,08% 9,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,93% 22,28% 24,00% 22,09% 22,63% 41,31% 11,52% 11,46% 14,92% 15,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 51,19% 59,93% 65,45% 98,35% 80,00% 128,28% 78,31% 67,98% 97,31% 79,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...