Visa allt om Pistongen Invest AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04
Nettoomsättning 5 473 143 243 134 928 163 698 173 601 123 891 37 880 33 955 24 512 23 960
Övrig omsättning 43 -8 649 -27 444 19 890 2 254 481 9 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 258 -618 -27 021 12 832 12 471 20 808 4 063 3 248 -924 439
Resultat efter finansnetto 96 074 -5 722 -28 957 11 665 10 520 20 407 3 853 2 970 -1 329 -240
Årets resultat 96 120 -8 185 -24 933 8 002 7 281 16 543 2 686 2 752 -1 289 -358
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2006-04 2005-04 2004-04 2003-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 118 784 19 360 20 780 29 330 40 425 72 329 10 363 8 029 7 817 9 216
Omsättningstillgångar 3 975 49 313 71 762 103 139 95 467 47 562 9 804 6 797 5 485 4 455
Tillgångar 122 759 68 673 92 541 132 469 135 892 119 891 20 167 14 826 13 302 13 671
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 507 16 446 28 059 52 073 46 716 52 221 8 114 6 028 3 276 4 565
Minoritetsintressen 0 0 0 397 -1 356 -1 143 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 449 6 307 5 797 15 554 12 666 7 527 133 133 79 277
Långfristiga skulder 21 574 17 875 30 305 35 070 12 167 18 000 4 773 3 000 5 122 4 109
Kortfristiga skulder 2 229 28 045 28 381 29 375 65 699 43 286 7 148 5 665 4 825 4 719
Skulder och eget kapital 122 759 68 673 92 541 132 469 135 892 119 891 20 167 14 826 13 302 13 671
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2006-04
2005-04
2004-04
2003-04
Löner till styrelse & VD 0 405 1 732 2 057 2 431 2 496 945 752 502 775
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 3 953 30 274 32 769 30 359 29 515 21 975 7 002 6 739 5 830 5 651
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 2 008 12 535 14 620 15 310 12 650 9 889 3 850 2 849 2 478 2 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 516 134 594 107 484 183 588 175 855 124 372 37 889 33 955 24 512 23 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 76 73 73 77 60 28 27 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 1 885 1 848 2 242 2 255 2 065 1 353 1 258 1 167 1 089
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 763 614 716 707 626 626 431 419 442 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 809 1 608 -23 537 16 656 16 411 24 767 4 773 3 959 158 1 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -96,18% 6,16% -17,58% -5,70% 40,12% - 11,56% 38,52% 2,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 78,61% -7,25% -29,20% 9,80% 9,25% 17,62% 20,33% 22,53% -6,87% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 763,18% -3,48% -20,03% 7,93% 7,24% 17,05% 10,82% 9,84% -3,73% 1,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,84% 58,58% 61,98% 47,57% 49,01% 65,97% 61,73% 59,94% 63,35% 68,71%
Rörelsekapital/omsättning 31,90% 14,85% 32,15% 45,06% 17,15% 3,45% 7,01% 3,33% 2,69% -1,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,62% 23,95% 30,32% 39,31% 34,38% 43,56% 40,23% 40,66% 24,63% 33,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,33% 152,83% 118,65% 115,66% 53,39% 103,94% 148,32% 104,31% 91,75% 78,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 298 443 16 693 9 363 9 738 8 579 810 0 0 0
Övrig omsättning 0 26 -9 185 0 112 297 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -4 175 -13 232 -4 932 -11 416 -9 861 -8 145 -3 467 -23 -14 -24
Resultat efter finansnetto -3 884 95 748 -30 354 17 428 -10 592 -8 913 -7 479 7 143 13 248 1 397
Årets resultat -3 908 96 772 -16 270 20 761 9 466 6 814 5 754 11 222 1 298
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 459 112 374 7 387 76 851 76 383 50 493 24 327 10 675 2 150 2 150
Omsättningstillgångar 1 523 2 512 25 523 13 216 1 104 13 080 15 993 9 982 13 225 1 630
Tillgångar 93 982 114 886 32 910 90 067 77 487 63 574 40 320 20 657 15 375 3 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 840 98 268 9 496 28 785 10 523 1 057 14 051 15 388 11 784 1 999
Obeskattade reserver 0 0 500 0 9 334 4 976 4 490 2 710 2 101 901
Avsättningar (tkr) 2 825 2 449 2 307 2 707 1 909 1 013 180 0 0 0
Långfristiga skulder 9 037 13 160 14 577 40 081 50 542 52 443 3 700 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 280 1 010 6 030 18 494 5 179 4 084 17 899 2 560 1 490 881
Skulder och eget kapital 93 982 114 886 32 910 90 067 77 487 63 574 40 320 20 657 15 375 3 780
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04 2014-04 2013-04
Löner till styrelse & VD - - 0 49 354 761 307 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 953 5 636 5 842 4 282 4 925 1 338 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 1 897 2 202 2 948 3 521 2 273 1 045 0 0 0
Utdelning till aktieägare 5 400 8 000 5 000 3 000 2 500 0 13 000 2 150 2 150 1 000
Omsättning 1 298 469 7 508 9 363 9 850 8 876 810 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 8 10 11 5 6 4 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 649 55 1 669 851 1 948 1 430 203 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 661 749 800 894 1 836 1 626 778 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 089 -13 228 -4 846 -11 416 -9 861 -8 145 -3 467 -23 -14 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 193,00% -97,35% 78,29% -3,85% 13,51% 959,14% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,13% 83,36% -91,39% 19,84% -12,88% -12,81% -17,28% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -298,69% 21 617,61% -180,17% 190,81% -102,47% -94,94% -860,12% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,49% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 18,72% 339,05% 116,77% -56,37% -41,85% 104,86% -235,31% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,02% 85,54% 30,04% 31,96% 22,98% 7,77% 43,53% 84,73% 87,30% 70,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,98% 248,71% 423,27% 71,46% 21,32% 320,27% 89,35% 389,92% 887,58% 185,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!