Visa allt om Kalle Moraeus & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 334 2 375 2 096 2 423 2 036 2 686 2 927 2 854 2 019 1 756
Övrig omsättning 0 0 2 0 6 49 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 216 520 575 789 606 915 1 276 590 94 -36
Resultat efter finansnetto 218 520 455 789 806 1 083 1 327 619 115 -20
Årets resultat 166 751 265 460 519 616 791 389 73 18
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 514 1 516 1 438 1 494 1 518 1 408 717 283 68 107
Omsättningstillgångar 2 127 2 187 2 263 2 120 1 542 1 675 1 934 2 195 1 514 1 272
Tillgångar 3 641 3 703 3 701 3 615 3 061 3 083 2 651 2 478 1 581 1 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 174 2 409 1 908 1 833 1 373 1 154 1 038 1 198 859 785
Obeskattade reserver 1 003 998 1 435 1 356 1 159 1 020 748 457 342 340
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 104 150 0 0
Kortfristiga skulder 464 297 357 426 528 909 761 674 380 254
Skulder och eget kapital 3 641 3 703 3 701 3 615 3 061 3 083 2 651 2 478 1 581 1 379
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 588 647 - 0 737
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 - 17 1 153 1 011 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 127 155 297 240 212
Utdelning till aktieägare 0 400 0 63 0 300 500 600 50 0
Omsättning 1 334 2 375 2 098 2 423 2 042 2 735 2 927 2 854 2 019 1 756
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 334 2 375 2 096 2 423 2 036 2 686 2 927 1 427 1 010 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 949 785 907 843 757 863 759 671 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 646 660 864 692 981 1 369 684 134 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,83% 13,31% -13,50% 19,01% -24,20% -8,23% 2,56% 41,36% 14,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,99% 14,04% 15,56% 21,83% 26,33% 35,16% 50,25% 25,02% 7,27% -1,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,34% 21,89% 27,48% 32,56% 39,59% 40,36% 45,51% 21,72% 5,70% -1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,90% 94,95% 96,80% 95,54% 99,95% 97,69% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 124,66% 79,58% 90,94% 69,91% 49,80% 28,52% 40,08% 53,29% 56,17% 57,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,20% 86,08% 81,80% 79,96% 74,39% 63,24% 61,16% 62,73% 70,28% 75,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 443,32% 712,79% 614,29% 481,22% 278,79% 177,34% 254,14% 325,67% 398,42% 500,79%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...