Visa allt om RugVista AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 541 452 407 292 352 846 310 984 236 653 196 100 158 562 124 344 96 258 73 932
Övrig omsättning 2 576 2 506 1 870 2 008 4 448 7 574 1 450 1 137 676 1 095
Rörelseresultat (EBIT) 107 568 45 783 20 351 32 160 30 867 28 247 24 762 23 489 12 075 11 064
Resultat efter finansnetto 107 521 45 527 19 981 31 794 28 031 28 205 24 748 23 510 12 102 8 545
Årets resultat 6 089 23 821 11 782 16 903 13 617 17 414 14 414 13 682 6 558 4 631
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 773 38 463 37 381 2 498 2 397 1 400 984 1 087 1 171 635
Omsättningstillgångar 255 823 200 497 175 709 169 917 139 411 110 703 113 508 84 831 64 101 56 424
Tillgångar 258 596 238 960 213 090 172 415 141 807 112 103 114 492 85 919 65 272 57 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 771 98 682 74 861 63 080 46 176 32 559 39 345 29 931 16 249 9 691
Obeskattade reserver 40 783 44 155 39 773 37 763 32 621 28 099 22 316 16 148 10 242 7 092
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 35 000 37 000 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 113 042 61 123 61 455 71 572 63 010 51 445 52 832 39 840 38 781 40 276
Skulder och eget kapital 258 596 238 960 213 090 172 415 141 807 112 103 114 492 85 919 65 272 57 059
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 667 1 649 - 1 780 1 865
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 26 661 25 052 19 901 15 718 14 828 12 942 10 614 8 844 5 749 4 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 587 9 513 8 218 6 193 5 658 5 364 4 353 2 624 2 241 1 786
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 24 200 5 000 0 0
Omsättning 544 028 409 798 354 716 312 992 241 101 203 674 160 012 125 481 96 934 75 027
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 57 57 41 40 38 37 32 26 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 330 7 145 6 190 7 585 5 916 5 161 4 285 3 886 3 702 3 891
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 629 564 630 538 543 455 367 382 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 108 494 46 554 21 018 32 766 31 334 28 514 25 075 23 856 12 328 11 265
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,94% 15,43% 13,46% 31,41% 20,68% 23,67% 27,52% 29,18% 30,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,08% 19,68% 9,71% 18,66% 19,77% 25,20% 21,64% 27,36% 18,54% 15,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,10% 11,54% 5,86% 10,34% 11,84% 14,41% 15,62% 18,91% 12,57% 12,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,41% 60,30% 56,52% 56,26% 57,03% 53,51% 53,68% 53,15% 48,87% 48,95%
Rörelsekapital/omsättning 26,37% 34,22% 32,38% 31,62% 32,28% 30,22% 38,27% 36,18% 26,30% 21,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,82% 55,71% 49,69% 53,67% 50,51% 48,59% 49,57% 49,50% 36,46% 26,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,81% 104,85% 58,27% 37,27% 44,45% 48,86% 79,84% 65,87% 37,32% 18,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!