Visa allt om P R A Mark och hus AB
Visa allt om P R A Mark och hus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2016-01 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 373 73 480 70 795 68 095 67 569 66 081 62 470 53 061
Övrig omsättning 13 - 1 615 296 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -82 -67 1 436 1 965 2 416 2 368 2 746 1 771 1 604 506
Resultat efter finansnetto 2 189 1 219 2 748 2 255 3 221 2 005 3 137 2 203 904 452
Årets resultat 2 526 1 834 2 955 989 2 038 930 1 892 1 455 754 677
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2016-01 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 955 1 614 766 4 537 5 291 6 374 5 413 5 701 4 840 6 401
Omsättningstillgångar 5 948 5 122 6 547 6 925 6 726 4 263 6 305 4 906 5 179 4 226
Tillgångar 6 903 6 735 7 313 11 463 12 018 10 638 11 717 10 607 10 020 10 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 687 3 561 3 377 1 423 3 433 3 395 4 465 4 174 3 719 3 465
Obeskattade reserver 2 219 2 666 3 476 4 073 3 183 2 511 1 996 1 354 1 017 1 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900
Kortfristiga skulder 1 997 509 460 5 968 5 401 4 731 5 256 5 080 5 284 4 803
Skulder och eget kapital 6 903 6 735 7 313 11 463 12 018 10 638 11 717 10 607 10 020 10 627
Löner & utdelning (tkr)
2017-01
2016-01
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 568 542 535 529 510 541
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 6 608 5 495 5 189 5 109 5 034 4 753 4 372
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 31 2 399 2 133 1 955 1 916 2 015 1 948 1 913
Utdelning till aktieägare 0 1 500 1 050 1 000 3 000 2 000 2 000 1 600 500 500
Omsättning 13 0 1 988 73 776 70 795 68 095 67 569 66 081 62 470 53 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 22 20 18 21 20 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 3 340 3 540 3 783 3 218 3 304 3 288 2 793
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 409 410 427 360 379 380 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -82 -67 1 445 2 358 2 798 2 903 3 279 2 539 2 375 1 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -99,49% 3,79% 3,97% 0,78% 2,25% 5,78% 17,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 37,59% 19,68% 26,80% 22,49% 26,92% 21,14% 16,44% 7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 737,00% 3,07% 4,55% 3,51% 4,67% 3,39% 2,64% 1,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -13,67% 23,85% 16,57% 16,76% 17,13% 16,39% 16,19% 15,40%
Rörelsekapital/omsättning - - 1 631,90% 1,30% 1,87% -0,69% 1,55% -0,26% -0,17% -1,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,00% 83,75% 83,25% 40,13% 48,09% 49,31% 50,66% 48,76% 44,42% 42,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,85% 1 006,29% 1 423,26% 83,71% 89,61% 53,43% 85,62% 60,61% 70,80% 59,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...