Visa allt om Lagerstedt & Jonsson Screen Aktiebolag
Visa allt om Lagerstedt & Jonsson Screen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 085 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 95 66 75 84 -124 29 -32 29 82 -41
Resultat efter finansnetto 82 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -79
Årets resultat 82 47 59 66 -165 1 -61 7 55 -36
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 16 22 32 46 66 64 77 110 147
Omsättningstillgångar 674 648 587 633 478 552 666 570 654 514
Tillgångar 685 664 610 665 523 618 730 647 765 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 169 87 40 -19 -85 167 166 77 70 15
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 517 577 570 683 609 450 564 571 695 646
Skulder och eget kapital 685 664 610 665 523 618 730 647 765 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 305 330 331 335 424 504 518 622
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 247 542 2 221 269 286 302 356 546 526 521
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 73 145 144 185 190 198 245 338 342 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 085 1 441 1 464 1 710 1 460 1 882 1 927 2 362 2 868 2 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 543 480 488 570 487 471 482 591 717 514
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 140 230 223 263 266 209 257 348 359 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 73 85 98 -104 60 -9 62 119 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,71% -1,57% -14,39% 17,12% -22,42% -2,34% -18,42% -17,64% 11,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,01% 10,24% 12,79% 12,93% -23,14% 4,69% -4,11% 4,48% 10,72% -6,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,85% 4,72% 5,33% 5,03% -8,29% 1,54% -1,56% 1,23% 2,86% -1,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,75% 83,00% 83,67% 81,52% 82,88% 76,83% 84,54% 85,61% 76,99% 79,16%
Rörelsekapital/omsättning 14,47% 4,93% 1,16% -2,92% -8,97% 5,42% 5,29% -0,04% -1,43% -5,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,67% 13,10% 6,56% -2,86% -16,25% 27,02% 22,74% 11,90% 9,15% 2,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,97% 78,68% 68,07% 63,69% 45,81% 90,67% 92,73% 83,89% 81,44% 66,25%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...