Visa allt om Castellum Norr 2 AB
Visa allt om Castellum Norr 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 359 000 363 000 335 000 305 000 301 000 312 000 286 000 283 000 254 000 257 000
Övrig omsättning - - - 8 000 41 000 - 15 000 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -318 000 41 000 45 000 -179 000 52 000 1 000 27 000 26 000 -1 000 27 000
Resultat efter finansnetto -624 000 331 000 -438 000 -154 000 -19 000 262 000 184 000 -22 000 -85 000 85 000
Årets resultat 393 000 648 000 -143 000 -131 000 -55 000 244 000 132 000 -26 000 -41 000 120 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 808 000 15 089 000 16 387 000 16 672 000 16 259 000 16 172 000 15 012 000 13 016 000 11 847 000 9 811 000
Omsättningstillgångar 3 232 000 1 156 000 1 105 000 2 243 000 2 505 000 1 960 000 1 611 000 1 461 000 1 148 000 1 808 000
Tillgångar 15 040 000 16 245 000 17 492 000 18 915 000 18 764 000 18 132 000 16 623 000 14 477 000 12 995 000 11 619 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 724 000 5 238 000 4 590 000 5 173 000 5 238 000 1 380 000 1 237 000 1 167 000 1 255 000 1 564 000
Obeskattade reserver 163 000 166 000 133 000 112 000 91 000 58 000 10 000 8 000 8 000 10 000
Avsättningar (tkr) 63 000 0 0 80 000 120 000 148 000 151 000 142 000 124 000 90 000
Långfristiga skulder 5 026 000 5 777 000 6 661 000 6 288 000 5 230 000 9 133 000 9 669 000 6 868 000 4 600 000 5 712 000
Kortfristiga skulder 4 064 000 5 064 000 6 108 000 7 262 000 8 085 000 7 413 000 5 556 000 6 292 000 7 008 000 4 243 000
Skulder och eget kapital 15 040 000 16 245 000 17 492 000 18 915 000 18 764 000 18 132 000 16 623 000 14 477 000 12 995 000 11 619 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 22 900 14 400 11 000 13 000 16 000 7 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 3 000 3 000 2 000 2 000
Löner till övriga anställda 52 300 54 000 50 000 44 000 41 000 51 000 52 000 47 000 49 000 47 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 49 200 43 800 33 000 33 000 39 000 37 000 41 000 37 000 31 000 31 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 40 000 50 000
Omsättning 359 000 363 000 335 000 313 000 342 000 312 000 301 000 283 000 254 000 257 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 111 102 99 90 92 83 84 80 78 75
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 234 3 559 3 384 3 389 3 272 3 759 3 405 3 538 3 256 3 427
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 121 1 100 949 1 000 1 043 1 145 1 214 1 163 1 141 1 160
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -275 000 87 000 89 000 -137 000 93 000 42 000 79 000 63 000 34 000 64 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,10% 8,36% 9,84% 1,33% -3,53% 9,09% 1,06% 11,42% -1,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,41% 3,38% 2,02% 1,71% 3,71% 4,69% 3,81% 2,36% 3,13% 4,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -16,99% 151,24% 105,37% 105,90% 231,56% 272,44% 221,68% 120,49% 160,24% 201,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -58,77% 38,02% 39,10% 47,21% 44,52% 44,55% 36,36% 39,93% 38,19% 40,86%
Rörelsekapital/omsättning -231,75% -1 076,58% -1 493,43% -1 645,57% -1 853,82% -1 747,76% -1 379,37% -1 707,07% -2 307,09% -947,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,90% 33,04% 26,83% 27,81% 28,27% 7,85% 7,49% 8,10% 9,70% 13,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 79,53% 22,83% 18,09% 30,89% 30,98% 26,44% 29,00% 23,22% 16,38% 42,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...