Visa allt om Mimer Medical AB
Visa allt om Mimer Medical AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 48 096 4 448 3 044 76 719 34 222 32 039 22 258 21 242 24 518 32 634
Övrig omsättning 180 111 530 87 252 667 42 91 39 205
Rörelseresultat (EBIT) -3 743 -1 898 -3 335 3 986 3 482 2 680 1 437 243 3 841 6 522
Resultat efter finansnetto 262 1 965 805 49 970 20 673 2 589 1 377 1 773 2 150 6 871
Årets resultat 1 194 2 405 1 074 47 860 19 911 1 426 397 601 103 1 721
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 436 76 836 76 155 75 996 29 872 19 318 18 595 17 505 13 525 9 461
Omsättningstillgångar 35 364 17 536 19 105 39 094 26 372 18 248 17 057 18 257 21 067 28 618
Tillgångar 113 800 94 372 95 259 115 089 56 243 37 566 35 651 35 762 34 592 38 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 022 64 827 66 422 71 948 27 288 10 367 10 941 13 244 15 043 17 340
Obeskattade reserver 7 109 8 059 9 048 9 608 9 504 10 492 10 521 10 298 9 906 9 358
Avsättningar (tkr) 21 085 19 697 17 794 16 028 11 698 10 389 9 079 7 769 5 213 4 129
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 584 1 789 1 995 17 506 7 753 6 318 5 111 4 451 4 430 7 251
Skulder och eget kapital 113 800 94 372 95 259 115 089 56 243 37 566 35 651 35 762 34 592 38 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 2 160 3 360 3 360 3 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 980 1 139 8 134 7 880 6 990 3 291 3 552 3 152 3 096
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 398 3 048 8 885 5 914 5 333 4 931 6 372 4 472 7 220
Utdelning till aktieägare 4 800 5 000 4 000 6 600 3 200 2 800 2 000 2 700 2 400 2 400
Omsättning 48 276 4 559 3 574 76 806 34 474 32 706 22 300 21 333 24 557 32 839
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 12 13 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 16 032 1 483 1 522 6 393 2 632 3 204 2 226 2 124 2 724 3 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 237 1 821 2 124 1 443 1 089 1 246 1 047 1 342 1 236 1 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 743 -1 898 -3 272 4 145 3 647 2 846 1 597 337 3 893 6 569
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 981,29% 46,12% -96,03% 124,18% 6,81% 43,94% 4,78% -13,36% -24,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% 2,09% 0,85% 43,43% 36,76% 7,11% 4,29% 5,68% 12,71% 18,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,56% 44,42% 26,74% 65,14% 60,41% 8,34% 6,86% 9,57% 17,94% 21,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 1,47% 97,84% 34,89% 31,41% 57,99% 51,76% 62,19% 73,14% 70,04% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,41% 354,02% 562,09% 28,14% 54,41% 37,24% 53,67% 64,99% 67,86% 65,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,49% 75,35% 77,14% 69,03% 60,97% 48,18% 52,44% 58,26% 64,11% 63,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,85% 980,21% 957,64% 223,32% 340,15% 288,83% 333,73% 410,18% 475,55% 394,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...