Visa allt om OP2 Byggnads AB
Visa allt om OP2 Byggnads AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 270 591 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 535 4 322 10 124 7 091 19 044 11 752 10 798 13 895 11 936 6 732
Resultat efter finansnetto 11 557 4 343 10 168 7 277 19 445 11 972 10 776 14 201 12 375 6 778
Årets resultat 8 990 3 333 13 109 3 993 10 651 8 777 7 861 10 125 8 849 4 843
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 48 42 6 45 121 183 81 200 280
Omsättningstillgångar 57 011 51 070 61 058 47 755 56 862 58 016 32 297 42 565 31 573 32 349
Tillgångar 57 025 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 816 8 825 17 493 14 384 20 391 15 240 11 463 13 602 11 478 6 629
Obeskattade reserver 0 0 0 6 700 4 900 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 210 42 293 43 607 26 678 31 617 42 897 21 017 29 045 20 296 26 000
Skulder och eget kapital 57 025 51 118 61 100 47 761 56 907 58 137 32 480 42 646 31 773 32 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 1 700 1 664 1 649 1 534 1 529 978 2 561 1 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 22 821 18 782 16 025 14 523 14 387 13 117 9 780 9 458 8 088 6 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 9 348 6 814 6 669 6 351 6 184 5 736 4 352 4 384 4 360 3 171
Utdelning till aktieägare 0 2 000 12 000 10 000 10 000 5 500 5 000 10 000 8 000 4 000
Omsättning 270 591 277 613 229 149 157 750 230 301 202 862 169 864 174 316 158 820 121 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 45 40 38 36 36 27 27 26 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 306 6 169 5 729 4 151 6 397 5 635 6 291 6 456 6 108 5 275
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 591 641 617 646 604 600 581 592 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 569 4 356 10 151 7 130 19 137 11 862 10 909 14 023 12 063 6 867
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,53% 21,15% 45,26% -31,50% 13,53% 19,43% -2,55% 9,76% 30,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,28% 8,50% 16,64% 15,24% 34,19% 20,61% 33,32% 33,51% 38,97% 20,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 1,56% 4,44% 4,61% 8,45% 5,91% 6,37% 8,20% 7,80% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,18% 12,51% 100,00% 21,60% 20,49% 18,56% 17,96% 18,81% 18,97% 17,20%
Rörelsekapital/omsättning 5,84% 3,16% 7,62% 13,36% 10,96% 7,45% 6,64% 7,76% 7,10% 5,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,74% 17,26% 28,63% 40,46% 42,18% 26,21% 35,29% 31,90% 36,13% 20,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,34% 120,75% 140,01% 178,96% 179,82% 135,02% 150,96% 146,13% 154,11% 124,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...