Visa allt om Roland Lindqvist Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Roland Lindqvist Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 384 1 488 1 346 1 305 1 379 1 214 1 364 1 159 1 371 1 528
Övrig omsättning - 70 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 84 57 82 44 -118 98 -77 -112 214
Resultat efter finansnetto -97 54 47 56 22 -147 80 -96 -149 192
Årets resultat -97 49 47 56 22 -147 80 -96 -9 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 824 1 017 137 233 329 424 520 616 758 341
Omsättningstillgångar 187 287 221 178 249 209 332 229 332 385
Tillgångar 1 011 1 304 359 412 578 634 852 845 1 090 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 231 182 136 80 58 204 125 220 229
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 566 749 1 65 176 273 385 502 605 33
Kortfristiga skulder 311 324 175 211 322 303 262 219 265 323
Skulder och eget kapital 1 011 1 304 359 412 578 634 852 845 1 090 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 234 226 215 194
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 204 137 98 129 195 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 108 110 91 89 139 147 131 136 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 384 1 558 1 346 1 305 1 379 1 214 1 364 1 159 1 371 1 528
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 384 1 488 1 346 1 305 1 379 1 214 1 364 1 159 1 371 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 325 252 193 241 342 391 373 360 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 278 153 178 140 -22 194 66 104 396
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,99% 10,55% 3,14% -5,37% 13,59% -11,00% 17,69% -15,46% -10,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,03% 6,44% 15,88% 19,90% 7,61% -18,61% 11,50% -9,11% -10,28% 29,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,41% 5,65% 4,23% 6,28% 3,19% -9,72% 7,18% -6,64% -8,17% 14,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,47% 42,00% 37,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,96% -2,49% 3,42% -2,53% -5,29% -7,74% 5,13% 0,86% 4,89% 4,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,25% 17,71% 50,70% 33,01% 13,84% 9,15% 23,94% 14,79% 20,18% 45,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,13% 88,58% 126,29% 84,36% 77,33% 68,98% 126,72% 104,57% 125,28% 119,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...