Visa allt om Freighter i Svanesund Aktiebolag
Visa allt om Freighter i Svanesund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 667 573 600 559 647 791 949 908 989 1 095
Övrig omsättning 68 67 69 64 63 61 61 59 52 -
Rörelseresultat (EBIT) 49 3 34 -12 -27 0 19 -14 -18 3
Resultat efter finansnetto 48 2 33 -14 -30 -5 16 -16 -7 4
Årets resultat 38 2 33 -14 -24 2 6 4 24 30
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 552 567 571 575 609 638 642 616 631 51
Omsättningstillgångar 338 385 399 391 414 485 524 501 489 819
Tillgångar 890 952 970 966 1 022 1 123 1 166 1 117 1 120 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 577 539 538 505 519 542 540 533 530 506
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 6 14 7 30 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 289 306 311 365 160 184 208 232 256 0
Kortfristiga skulder 24 107 122 96 344 390 403 344 305 295
Skulder och eget kapital 890 952 970 966 1 022 1 123 1 166 1 117 1 120 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 26 - 110 120 150 120 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 37 38 0 40 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 8 8 7 9 16 17 20 0 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 735 640 669 623 710 852 1 010 967 1 041 1 095
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 667 573 600 559 647 791 949 908 989 1 095
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 149 89 85 88 99 176 196 236 163 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 17 56 8 3 29 40 1 42 89
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,40% -4,50% 7,33% -13,60% -18,20% -16,65% 4,52% -8,19% -9,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,62% 0,42% 3,71% -0,83% -2,15% 0,36% 1,72% -0,90% 0,71% 0,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,50% 0,70% 6,00% -1,43% -3,40% 0,51% 2,11% -1,10% 0,81% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 47,08% 48,52% 46,17% 52,77% 10,82% 12,01% 12,75% 17,29% 18,60% 47,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,83% 56,62% 55,46% 52,28% 50,78% 48,66% 47,20% 48,18% 49,25% 63,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 408,33% 359,81% 327,05% 407,29% 120,35% 124,36% 130,02% 145,64% 160,33% 277,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...