Visa allt om RundEllen Aktiebolag
Visa allt om RundEllen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 147 4 004 3 771 3 391 2 579 2 213 1 625 1 504 2 907 2 814
Övrig omsättning - 10 24 61 - 24 - 2 390 - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 87 -7 -322 -290 -302 -383 1 062 -90 80
Resultat efter finansnetto 32 65 -20 -342 -302 -309 -384 1 066 -104 69
Årets resultat 32 65 -20 -342 -262 4 -3 302 -104 69
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 62 86 184 272 420 556 706 55 64
Omsättningstillgångar 221 147 222 216 163 222 219 583 435 408
Tillgångar 283 208 308 400 435 642 775 1 289 490 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -412 -444 -509 -489 -147 115 171 319 18 121
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 40 357 737 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 109 131 146 148 111 0 25 0 110 28
Kortfristiga skulder 585 521 671 740 471 487 222 232 363 323
Skulder och eget kapital 283 208 308 400 435 642 775 1 289 490 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 305 186 40 625 273 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 644 1 612 1 463 1 485 719 669 609 455 406 310
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 480 363 314 360 250 181 147 332 208 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Omsättning 4 147 4 014 3 795 3 452 2 579 2 237 1 625 3 894 2 907 2 814
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 5 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 518 572 629 565 516 553 542 501 969 938
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 270 286 299 308 257 262 264 476 299 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 111 119 -164 -136 -151 -233 1 109 -81 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,57% 6,18% 11,21% 31,49% 16,54% 36,18% 8,05% -48,26% 3,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,25% 41,83% -2,27% -80,50% -66,67% -47,04% -49,16% 83,24% -18,37% 16,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,11% 2,17% -0,19% -9,50% -11,24% -13,65% -23,45% 71,34% -3,10% 2,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,29% 67,68% 69,56% 68,36% 66,54% 65,97% 61,35% 49,20% 46,34% 48,61%
Rörelsekapital/omsättning -8,78% -9,34% -11,91% -15,45% -11,94% -11,97% -0,18% 23,34% 2,48% 3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -145,58% -213,46% -165,26% -122,25% -33,79% 22,50% 56,01% 65,91% 3,67% 25,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,68% 16,12% 22,95% 23,78% 19,75% 31,83% 76,13% 239,66% 26,17% 32,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...