Visa allt om Elvaruhuset i Lidingö AB
Visa allt om Elvaruhuset i Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 961 9 289 9 065 7 599 7 549 7 475 8 258 7 682 7 469 7 062
Övrig omsättning - - - - - - 453 226 892 943
Rörelseresultat (EBIT) 465 1 634 1 314 -52 421 327 1 973 1 163 65 541
Resultat efter finansnetto 476 1 706 1 336 -6 280 -143 809 564 -41 17
Årets resultat 755 1 697 927 104 341 -141 -43 20 15 -415
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 988 708 163 165 298 490 735 647 1 102 287
Omsättningstillgångar 5 182 5 225 4 059 3 355 3 133 2 739 3 289 3 084 2 558 3 097
Tillgångar 6 170 5 933 4 222 3 520 3 432 3 229 4 024 3 731 3 661 3 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 640 3 885 2 188 1 260 1 157 816 1 084 1 128 1 108 1 093
Obeskattade reserver 250 748 1 072 872 1 102 1 362 1 528 1 071 798 911
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 280 1 300 962 1 388 1 173 1 051 1 412 1 534 1 755 1 381
Skulder och eget kapital 6 170 5 933 4 222 3 520 3 432 3 229 4 024 3 731 3 661 3 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 431 629 602 451 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 230 300 300 130
Löner till övriga anställda 1 348 1 398 1 238 1 318 1 175 0 683 403 991 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 484 537 530 700 681 594 561 645 654 871
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0
Omsättning 9 961 9 289 9 065 7 599 7 549 7 475 8 711 7 908 8 361 8 005
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 490 1 858 1 813 1 520 1 887 1 869 2 065 1 921 1 867 1 766
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 361 340 402 511 454 418 415 535 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 535 1 634 1 316 -22 451 357 2 028 1 180 150 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,23% 2,47% 19,29% 0,66% 0,99% -9,48% 7,50% 2,85% 5,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,71% 30,56% 31,64% -0,17% 12,97% 11,06% 49,20% 31,49% -0,57% 16,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,78% 19,52% 14,74% -0,08% 5,89% 4,78% 23,98% 15,30% -0,28% 7,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,61% 45,09% 43,82% 43,30% 47,28% 46,43% 49,94% 44,99% 29,92% 37,88%
Rörelsekapital/omsättning 39,17% 42,25% 34,16% 25,88% 25,96% 22,58% 22,73% 20,18% 10,75% 24,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,36% 75,32% 71,63% 54,05% 57,38% 56,36% 54,92% 50,90% 45,96% 51,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 311,64% 310,54% 308,94% 171,61% 187,47% 178,31% 172,03% 153,32% 109,34% 178,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...