Visa allt om Travtränare Leif Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Travtränare Leif Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 238 806 466 667 872 1 147 928 1 109 620 192
Övrig omsättning 1 9 - - 65 106 186 - 12 -
Rörelseresultat (EBIT) 56 191 14 -46 65 132 89 84 35 24
Resultat efter finansnetto 51 108 -15 -91 6 115 82 84 34 22
Årets resultat 23 14 -4 21 3 4 8 69 34 22
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 283 259 161 121 495 679 492 132 43 8
Omsättningstillgångar 343 375 347 333 325 277 307 255 198 23
Tillgångar 626 633 508 455 820 957 798 387 241 31
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 183 161 146 150 129 126 122 114 45 12
Obeskattade reserver 133 113 42 60 178 178 70 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 135 153 200 100 286 332 381 105 0 0
Kortfristiga skulder 175 207 119 145 227 321 225 167 196 20
Skulder och eget kapital 626 633 508 455 820 957 798 387 241 31
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 141 37 156 219 194 111 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 148 74 24 204 246 116 162 72 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 61 44 90 135 189 154 177 96 4
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 239 815 466 667 937 1 253 1 114 1 109 632 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 619 403 466 667 436 574 464 555 310 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 310 109 134 238 178 286 245 261 147 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 238 33 -19 143 225 152 120 46 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,60% 72,96% -30,13% -23,51% -23,98% 23,60% -16,32% 78,87% 222,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,95% 30,17% 2,95% -10,11% 7,93% 13,79% 11,15% 21,71% 14,52% 77,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,52% 23,70% 3,22% -6,90% 7,45% 11,51% 9,59% 7,57% 5,65% 12,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,57% 20,84% 48,93% 28,19% 11,24% -3,84% 8,84% 7,94% 0,32% 1,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,81% 39,36% 35,19% 43,25% 31,73% 26,87% 21,75% 29,46% 18,67% 38,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,00% 181,16% 291,60% 229,66% 143,17% 86,29% 136,44% 152,69% 101,02% 115,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...