Visa allt om Ramsele Byda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 31 833 26 533 25 982 27 114 26 813 25 743 25 937 27 571 32 689 30 550
Övrig omsättning 332 203 351 155 156 224 315 255 280 193
Rörelseresultat (EBIT) 508 439 178 269 -178 -396 228 -38 104 72
Resultat efter finansnetto 504 410 149 238 -210 -415 208 -53 95 67
Årets resultat 398 322 138 238 -210 -404 162 -53 72 47
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 563 526 591 665 740 816 899 933 1 006 1 079
Omsättningstillgångar 3 247 2 509 2 124 2 542 1 760 2 091 2 464 2 345 2 029 1 782
Tillgångar 3 811 3 034 2 715 3 208 2 500 2 907 3 363 3 278 3 035 2 861
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 028 1 929 1 607 1 470 1 232 1 441 1 845 1 683 1 836 1 764
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 783 1 105 1 108 1 738 1 269 1 465 1 517 1 595 1 199 1 097
Skulder och eget kapital 3 811 3 034 2 715 3 208 2 500 2 907 3 363 3 278 3 035 2 861
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 417 1 412 1 461 1 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 473 425 488 443
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 32 165 26 736 26 333 27 269 26 969 25 967 26 252 27 826 32 969 30 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 306 4 422 4 330 4 519 4 469 4 291 4 323 4 595 5 448 10 183
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 371 366 349 376 329 354 316 308 326 631
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 504 253 344 -102 -313 311 35 177 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,98% 2,12% -4,17% 1,12% 4,16% -0,75% -5,93% -15,66% 7,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% 14,47% 6,56% 8,39% -7,12% -13,62% 6,78% -1,16% 3,43% 2,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,60% 1,65% 0,69% 0,99% -0,66% -1,54% 0,88% -0,14% 0,32% 0,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,23% 13,20% 11,93% 12,55% 10,07% 9,61% 11,00% 9,17% 8,43% 8,67%
Rörelsekapital/omsättning 4,60% 5,29% 3,91% 2,97% 1,83% 2,43% 3,65% 2,72% 2,54% 2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,21% 63,58% 59,19% 45,82% 49,28% 49,57% 54,86% 51,34% 60,49% 61,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,26% 112,85% 70,58% 60,93% 48,86% 58,70% 63,74% 50,97% 51,21% 46,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!