Visa allt om Ramsele Byda Aktiebolag
Visa allt om Ramsele Byda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 937 27 571 32 689 30 550 30 923 29 537 28 493 26 873 26 427 25 948
Övrig omsättning 315 255 280 193 132 72 72 92 115 119
Rörelseresultat (EBIT) 228 -38 104 72 112 28 37 179 343 350
Resultat efter finansnetto 208 -53 95 67 108 20 27 170 342 328
Årets resultat 162 -53 72 47 77 13 61 120 245 235
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 899 933 1 006 1 079 1 000 1 063 1 126 1 189 1 251 1 314
Omsättningstillgångar 2 464 2 345 2 029 1 782 2 404 2 827 2 197 2 248 2 348 2 142
Tillgångar 3 363 3 278 3 035 2 861 3 404 3 889 3 322 3 436 3 599 3 457
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 845 1 683 1 836 1 764 1 717 1 640 1 687 1 701 1 781 1 722
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 517 1 595 1 199 1 097 1 687 2 249 1 635 1 669 1 752 1 668
Skulder och eget kapital 3 363 3 278 3 035 2 861 3 404 3 889 3 322 3 436 3 599 3 457
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 363 358 329 358 374
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 417 1 412 1 461 1 451 1 367 997 924 950 847 823
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 473 425 488 443 403 380 377 388 351 370
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 60 75 200 186
Omsättning 26 252 27 826 32 969 30 743 31 055 29 609 28 565 26 965 26 542 26 067
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 3 5 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 323 4 595 5 448 10 183 6 185 5 907 7 123 6 718 6 607 6 487
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 316 308 326 631 350 347 416 417 390 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 311 35 177 143 175 91 100 242 406 413
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,93% -15,66% 7,00% -1,21% 4,69% 3,66% 6,03% 1,69% 1,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,78% -1,16% 3,43% 2,66% 3,41% 0,75% 1,11% 5,36% 9,67% 10,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% -0,14% 0,32% 0,25% 0,38% 0,10% 0,13% 0,68% 1,32% 1,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 11,00% 9,17% 8,43% 8,67% 8,91% 8,64% 8,64% 9,18% 9,80% 9,72%
Rörelsekapital/omsättning 3,65% 2,72% 2,54% 2,24% 2,32% 1,96% 1,97% 2,15% 2,26% 1,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,86% 51,34% 60,49% 61,66% 50,44% 42,17% 50,78% 50,89% 50,81% 51,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,74% 50,97% 51,21% 46,49% 61,00% 65,27% 41,22% 42,78% 51,08% 52,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...