Visa allt om P&M Buildings AB
Visa allt om P&M Buildings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 025 1 461 1 580 1 640 14 258 17 023 15 869 12 241 18 178 13 585
Övrig omsättning 25 66 56 - 378 236 701 153 - 212
Rörelseresultat (EBIT) 930 560 -12 -772 482 664 818 152 1 359 1 258
Resultat efter finansnetto 782 403 -218 1 843 -131 82 374 -264 834 807
Årets resultat 703 403 -215 2 083 1 65 147 10 323 381
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 630 6 370 3 859 4 072 5 198 5 262 5 787 5 715 5 909 5 346
Omsättningstillgångar 3 589 3 645 3 038 3 593 8 909 7 974 6 732 6 007 7 205 5 210
Tillgångar 10 219 10 014 6 897 7 665 14 107 13 235 12 519 11 721 13 113 10 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 487 1 984 1 781 2 396 713 712 647 501 690 567
Obeskattade reserver 57 0 0 3 243 423 445 295 596 261
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 935 7 570 4 303 4 643 7 228 7 353 7 523 6 070 3 998 4 631
Kortfristiga skulder 740 460 813 624 5 924 4 747 3 903 4 856 7 829 5 096
Skulder och eget kapital 10 219 10 014 6 897 7 665 14 107 13 235 12 519 11 721 13 113 10 556
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 571 532 538 561
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 4 313 4 146 3 674 3 300 3 126 2 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 1 605 1 465 1 532 1 372 1 407 1 233
Utdelning till aktieägare 600 200 200 400 0 0 0 0 200 200
Omsättning 2 050 1 527 1 636 1 640 14 636 17 259 16 570 12 394 18 178 13 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 14 14 15 14 14 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 018 1 216 1 058 874 1 298 1 132
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 434 408 390 378 374 379
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 279 790 234 -512 985 1 184 1 318 577 1 693 1 496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,60% -7,53% -3,66% -88,50% -16,24% 7,27% 29,64% -32,66% 33,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,10% 5,59% -0,14% 27,78% 3,52% 5,07% 6,57% 1,37% 10,42% 12,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,93% 38,33% -0,63% 129,82% 3,48% 3,94% 5,18% 1,31% 7,51% 9,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,20% 65,71% 25,44% -18,11% 67,55% 64,24% 64,19% 65,81% 62,61% 63,17%
Rörelsekapital/omsättning 140,69% 218,00% 140,82% 181,04% 20,94% 18,96% 17,83% 9,40% -3,43% 0,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,77% 19,81% 25,82% 31,29% 6,32% 7,74% 7,79% 6,13% 8,53% 7,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,08% 346,74% 78,47% 221,63% 47,59% 85,32% 53,45% 51,69% 63,67% 66,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...