Visa allt om Ba Konstgjuteri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 442 14 656 12 845 10 783 7 456 6 630 5 361 4 354 3 983 3 939
Övrig omsättning 116 34 551 630 809 206 446 202 567 146
Rörelseresultat (EBIT) 1 459 1 878 1 965 1 126 543 312 60 45 351 107
Resultat efter finansnetto 1 442 1 870 1 761 630 519 300 29 27 306 81
Årets resultat 627 967 871 232 13 297 29 27 306 81
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 288 2 322 1 745 1 204 1 411 1 027 1 003 1 172 1 327 1 428
Omsättningstillgångar 6 110 5 184 4 400 3 193 2 290 1 686 1 346 1 043 933 989
Tillgångar 9 398 7 506 6 145 4 397 3 701 2 713 2 349 2 215 2 261 2 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 745 2 118 1 551 679 447 435 138 109 82 -224
Obeskattade reserver 2 589 1 942 1 296 700 500 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 240 558 917 791 1 143 1 165 1 362 1 553
Kortfristiga skulder 4 064 3 446 3 058 2 459 1 836 1 487 1 069 941 816 1 087
Skulder och eget kapital 9 398 7 506 6 145 4 397 3 701 2 713 2 349 2 215 2 261 2 416
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 60 75 55 20 90
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 969 1 973 1 468 1 453 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 601 611 421 424 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 558 14 690 13 396 11 413 8 265 6 836 5 807 4 556 4 550 4 085
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 10 10 7 6 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 055 1 832 1 606 1 078 746 947 894 544 443 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 470 512 488 388 412 469 263 236 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 890 2 172 2 212 1 333 802 506 261 235 534 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,19% 14,10% 19,12% 44,62% 12,46% 23,67% 23,13% 9,31% 1,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,52% 25,02% 31,98% 25,61% 14,67% 11,54% 2,55% 2,08% 15,66% 4,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,87% 12,81% 15,30% 10,44% 7,28% 4,72% 1,12% 1,06% 8,89% 2,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,56% 52,32% 55,02% 66,13% 65,76% 62,44% 65,62% 66,33% 68,04% 61,18%
Rörelsekapital/omsättning 12,44% 11,86% 10,45% 6,81% 6,09% 3,00% 5,17% 2,34% 2,94% -2,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,70% 48,40% 41,69% 27,86% 22,62% 16,03% 5,87% 4,92% 3,63% -9,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,14% 141,76% 134,01% 117,04% 111,11% 88,16% 67,17% 57,28% 78,92% 60,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!