Visa allt om Wassén i Skara Aktiebolag
Visa allt om Wassén i Skara Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 294 8 141 5 189 8 407 6 193 7 512 4 915 5 065 4 806 5 943
Övrig omsättning 1 222 1 225 1 015 1 123 1 138 1 017 951 895 883 1 292
Rörelseresultat (EBIT) 107 1 697 734 1 809 613 2 602 1 048 -32 -61 1 350
Resultat efter finansnetto 34 1 666 631 1 673 444 2 401 1 014 -88 -103 1 359
Årets resultat 155 138 6 28 13 6 377 65 0 716
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 349 11 474 11 212 12 020 11 855 12 455 3 953 1 896 2 245 2 522
Omsättningstillgångar 6 229 6 451 5 540 5 992 5 042 4 791 5 213 4 658 4 834 6 124
Tillgångar 17 578 17 925 16 752 18 012 16 897 17 246 9 165 6 554 7 079 8 646
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 425 2 421 2 973 3 268 3 515 3 777 4 371 3 994 4 229 4 530
Obeskattade reserver 7 853 8 013 6 520 5 895 4 250 3 819 1 423 920 1 096 1 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 793 5 890 5 985 6 982 7 700 8 899 2 386 801 801 801
Kortfristiga skulder 2 506 1 600 1 273 1 867 1 433 751 985 838 952 2 114
Skulder och eget kapital 17 578 17 925 16 752 18 012 16 897 17 246 9 165 6 554 7 079 8 646
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 420 420 375 370 360 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 878 998 1 025 706 678 618 589 597 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 365 358 372 385 355 334 385 404 294
Utdelning till aktieägare 0 150 690 300 275 275 600 0 300 300
Omsättning 6 516 9 366 6 204 9 530 7 331 8 529 5 866 5 960 5 689 7 235
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 765 2 714 1 730 2 802 2 064 2 504 1 638 1 688 1 602 1 981
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 418 454 468 506 488 444 457 457 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 276 2 880 1 787 2 786 1 576 3 340 1 658 484 488 1 887
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,97% 56,89% -38,28% 35,75% -17,56% 52,84% -2,96% 5,39% -19,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,88% 11,09% 4,68% 10,42% 4,10% 15,79% 12,03% 0,17% 0,00% 17,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,93% 24,41% 15,11% 22,31% 11,19% 36,26% 22,44% 0,22% 0,00% 24,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,55% 74,66% 67,20% 68,73% 67,03% 78,05% 62,36% 66,55% 67,69% 76,53%
Rörelsekapital/omsättning 70,32% 59,59% 82,23% 49,07% 58,28% 53,78% 86,02% 75,42% 80,77% 67,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,64% 48,37% 48,11% 43,67% 39,34% 38,22% 59,14% 71,29% 70,89% 62,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,04% 256,00% 187,67% 203,91% 160,64% 271,24% 265,48% 339,14% 160,50% 185,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...