Visa allt om Särnmark Support AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 586 614 564 172 521 812 483 021 415 925 376 163 350 426 347 963 324 219 316 023
Övrig omsättning 1 619 1 509 1 194 542 964 527 1 014 1 090 2 443 5 821
Rörelseresultat (EBIT) 7 158 6 354 5 582 449 -9 544 -5 460 1 127 7 275 2 557 20 353
Resultat efter finansnetto 6 729 6 003 5 468 319 -10 242 -5 172 1 326 7 640 2 513 20 784
Årets resultat 4 329 3 886 4 019 41 -8 141 -4 664 9 4 836 616 12 897
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 605 19 337 3 375 4 876 6 346 4 803 4 719 6 971 10 865 14 925
Omsättningstillgångar 145 718 135 298 122 893 111 691 109 345 124 337 132 944 114 823 104 439 112 404
Tillgångar 160 323 154 636 126 268 116 567 115 691 129 141 137 663 121 793 115 304 127 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 431 25 127 22 983 18 964 18 924 28 015 33 629 34 570 29 733 34 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 878 311 0 100 100 856 693 693 850 0
Långfristiga skulder 2 664 5 000 0 0 0 0 0 2 222 3 889 5 556
Kortfristiga skulder 129 350 124 197 103 286 97 503 96 667 100 270 103 341 84 308 80 831 87 656
Skulder och eget kapital 160 323 154 636 126 268 116 567 115 691 129 141 137 663 121 793 115 304 127 329
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 997 4 613 4 907 3 473 3 246 3 186 3 621 3 996 2 828 3 501
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 399 949 379 327 353 963 329 648 285 549 257 635 235 605 229 644 213 903 203 050
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 142 578 136 918 129 954 120 153 105 737 91 198 69 848 65 588 69 919 64 941
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 588 233 565 681 523 006 483 563 416 889 376 690 351 440 349 053 326 662 321 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 130 1 027 981 931 822 835 794 819 768 746
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 519 549 532 519 506 450 441 425 422 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 485 510 501 490 483 423 405 379 380 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 659 10 342 6 931 1 767 -8 229 -2 624 5 651 11 738 7 080 24 949
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,98% 8,12% 8,03% 16,13% 10,57% 7,34% 0,71% 7,32% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,47% 4,11% 4,42% 0,44% -8,21% -3,98% 1,15% 6,61% 2,72% 16,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,22% 1,13% 1,07% 0,11% -2,28% -1,37% 0,45% 2,31% 0,97% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,79% 1,97% 3,76% 2,94% 3,05% 6,40% 8,45% 8,77% 7,28% 7,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,11% 16,25% 18,20% 16,27% 16,36% 21,69% 24,43% 28,38% 25,79% 26,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,65% 108,94% 118,98% 114,55% 113,12% 124,00% 128,65% 136,19% 129,21% 128,23%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 46 063 45 372 42 506 23 976 24 706 18 973 2 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 163 1 738 1 786 -3 370 326 -645 -926 -950 -825 -246
Resultat efter finansnetto 151 1 731 1 785 -3 371 10 142 1 254 -997 -1 250 -1 259 5 257
Årets resultat 5 482 3 394 4 014 61 2 004 1 081 0 -975 -928 5 453
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 468 21 989 23 055 27 000 28 196 26 287 21 714 20 250 20 250 20 250
Omsättningstillgångar 11 947 10 818 10 036 42 509 16 264 16 776 14 049 13 110 13 036 15 823
Tillgångar 34 415 32 808 33 092 69 510 44 460 43 062 35 763 33 360 33 286 36 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 881 9 398 7 005 2 990 2 929 1 875 1 744 2 694 2 693 7 693
Obeskattade reserver 4 105 1 455 0 0 0 135 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 222 3 889 5 556
Kortfristiga skulder 16 429 21 954 26 087 66 519 41 531 41 053 34 019 28 444 26 704 22 825
Skulder och eget kapital 34 415 32 808 33 092 69 510 44 460 43 062 35 763 33 360 33 286 36 073
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 3 997 4 613 4 907 3 473 3 246 3 186 228 337 131 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 200 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 18 559 16 475 14 987 8 044 5 601 5 190 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 10 004 10 110 9 675 5 959 4 618 3 952 84 67 41 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 1 000 0 0 0 0 950 0 5 000
Omsättning 46 063 45 372 42 506 23 976 24 706 18 973 2 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 30 30 21 18 17 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 842 1 062 1 031 845 798 739 69 34 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 995 3 013 2 880 -2 345 1 286 -40 -926 -950 -825 -246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,64% 32,10% 21,17% 4,30% 6,59% 4,60% 4,88% 8,08% 8,09% 21,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,72% 49,28% 38,47% 63,91% 39,16% 40,86% 41,30% 46,09% 48,82% 69,32%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...