Visa allt om Nynäsbageriet Aktiebolag
Visa allt om Nynäsbageriet Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 362 40 869 37 785 37 116 38 003 31 152 29 017 33 433 37 209 31 288
Övrig omsättning 502 9 8 107 44 172 11 17 656 228
Rörelseresultat (EBIT) -122 427 104 1 054 2 624 1 439 725 496 537 294
Resultat efter finansnetto -597 116 -273 576 1 933 740 128 -169 -45 47
Årets resultat -472 84 67 172 379 397 127 11 65 114
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 840 14 115 15 234 14 973 15 444 16 054 15 727 17 412 16 764 7 406
Omsättningstillgångar 11 787 11 563 8 844 9 006 7 129 6 894 6 367 5 769 7 665 7 958
Tillgångar 25 627 25 678 24 078 23 978 22 573 22 948 22 094 23 181 24 429 15 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 357 2 830 2 746 2 679 2 507 2 128 1 731 1 604 1 593 1 955
Obeskattade reserver 2 110 2 110 2 110 2 478 2 131 721 531 586 786 945
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 809 10 896 12 309 11 971 11 319 12 554 13 460 14 252 10 480 3 916
Kortfristiga skulder 12 350 9 843 6 913 6 851 6 616 7 546 6 372 6 739 11 571 8 548
Skulder och eget kapital 25 627 25 678 24 078 23 978 22 573 22 948 22 094 23 181 24 429 15 364
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 775 - - 0 - 445 438 430 594
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 10 958 10 503 9 914 9 299 7 555 8 113 9 884 10 536 8 834
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 316 3 801 3 519 3 511 2 673 2 901 3 447 3 965 3 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
Omsättning 40 864 40 878 37 793 37 223 38 047 31 324 29 028 33 450 37 865 31 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 34 36 33 33 27 29 36 38 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 153 1 202 1 050 1 125 1 152 1 154 1 001 929 979 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 476 407 420 394 384 375 378 391 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 410 1 976 1 391 2 354 3 915 2 503 1 752 1 673 1 743 1 426
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,24% 8,16% 1,80% -2,33% 21,99% 7,36% -13,21% -10,15% 18,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,45% 1,73% 0,49% 4,47% 11,65% 6,36% 3,38% 2,20% 2,31% 2,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,28% 1,08% 0,31% 2,89% 6,92% 4,69% 2,57% 1,52% 1,52% 1,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,40% 67,05% 67,21% 65,11% 65,22% 65,08% 64,55% 64,06% 63,07% 67,13%
Rörelsekapital/omsättning -1,39% 4,21% 5,11% 5,81% 1,35% -2,09% -0,02% -2,90% -10,50% -1,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,82% 17,43% 18,24% 19,23% 18,06% 11,59% 9,61% 8,78% 8,84% 17,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,50% 80,76% 75,54% 87,29% 67,41% 53,51% 58,07% 46,80% 51,79% 74,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...