Visa allt om Nordic Sugar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Nettoomsättning 2 317 435 2 283 656 2 132 818 2 313 000 2 846 862 3 080 866 2 339 659 3 003 681 3 147 446 3 120 780
Övrig omsättning 29 241 12 339 39 655 33 000 16 992 27 018 144 932 90 375 229 462 25 318
Rörelseresultat (EBIT) -15 183 38 458 -33 189 -18 000 266 883 257 449 68 723 290 267 712 516 736 544
Resultat efter finansnetto -50 257 48 074 -33 084 -10 000 219 108 261 458 59 329 276 424 697 711 738 791
Årets resultat -42 718 -3 543 11 686 11 000 153 588 214 642 109 412 151 802 574 464 584 311
Balansräkningar (tkr)
2022-02 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 784 691 1 471 394 1 429 060 1 262 000 1 050 653 923 871 904 215 949 517 796 593 796 092
Omsättningstillgångar 1 570 484 1 330 583 1 327 334 1 160 000 1 424 983 1 488 570 1 834 475 2 242 592 2 381 217 1 891 261
Tillgångar 3 355 175 2 801 977 2 756 394 2 422 000 2 475 636 2 412 441 2 738 690 3 192 109 3 177 810 2 687 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 954 026 1 005 359 1 008 902 997 000 1 221 206 1 282 261 589 464 631 852 1 040 450 521 679
Obeskattade reserver 510 321 503 929 452 121 501 000 529 965 511 022 527 062 608 940 538 879 580 547
Avsättningar (tkr) 350 459 295 644 282 387 296 000 290 839 292 860 288 951 304 757 380 973 396 678
Långfristiga skulder 9 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 530 811 997 045 1 012 984 628 000 433 626 326 299 1 333 213 1 646 560 1 217 508 1 188 450
Skulder och eget kapital 3 355 175 2 801 977 2 756 394 2 422 000 2 475 636 2 412 441 2 738 690 3 192 109 3 177 810 2 687 353
Löner & utdelning (tkr)
2022-02
2021-02
2020-02
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
Löner till styrelse & VD 1 485 1 461 1 834 2 000 1 503 1 457 1 782 1 665 580 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 179 056 187 481 181 887 171 000 178 958 179 342 162 315 190 436 176 707 175 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 121 400 86 010 94 313 88 000 94 933 84 127 73 965 82 785 78 483 64 042
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 235 379 214 642 109 000 151 800 560 400 41 677
Omsättning 2 346 676 2 295 995 2 172 473 2 346 000 2 863 854 3 107 884 2 484 591 3 094 056 3 376 908 3 146 098
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 315 335 342 343 366 371 380 439 433 441
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 357 6 817 6 236 6 743 7 778 8 304 6 157 6 842 7 269 7 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 959 821 813 761 752 714 626 626 591 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 183 38 458 71 125 86 000 388 236 347 993 159 444 374 952 799 666 835 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,48% 7,07% -7,79% -18,75% -7,60% 31,68% -22,11% -4,57% 0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,17% 2,19% -0,80% 0,04% 11,01% 11,33% 2,74% 9,44% 22,99% 29,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,25% 2,68% -1,03% 0,04% 9,58% 8,87% 3,21% 10,03% 23,22% 25,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,51% 18,56% 16,30% 13,96% 23,32% 20,68% 11,37% 23,41% 26,82% 34,34%
Rörelsekapital/omsättning 1,71% 14,61% 14,74% 23,00% 34,82% 37,73% 21,42% 19,84% 36,97% 22,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,30% 49,91% 49,40% 57,30% 66,03% 69,67% 36,53% 34,67% 45,97% 35,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,47% 34,47% 36,27% 54,94% 114,07% 155,87% 47,64% 48,58% 104,19% 68,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!