Visa allt om Nordic Sugar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02
Nettoomsättning 2 313 2 846 862 3 080 866 2 339 659 3 003 681 3 147 446 3 120 780 3 137 799 3 340 318 2 657 013
Övrig omsättning 33 16 992 27 018 144 932 90 375 229 462 25 318 33 460 19 856 51 146
Rörelseresultat (EBIT) -18 266 883 257 449 68 723 290 267 712 516 736 544 510 897 382 470 277 610
Resultat efter finansnetto -10 219 108 261 458 59 329 276 424 697 711 738 791 512 980 369 902 264 702
Årets resultat 11 153 588 214 642 109 412 151 802 574 464 584 311 400 415 296 957 218 776
Balansräkningar (tkr)
2019-02 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 262 1 050 653 923 871 904 215 949 517 796 593 796 092 884 828 994 845 1 078 108
Omsättningstillgångar 1 160 1 424 983 1 488 570 1 834 475 2 242 592 2 381 217 1 891 261 1 728 730 1 435 249 1 431 260
Tillgångar 2 422 2 475 636 2 412 441 2 738 690 3 192 109 3 177 810 2 687 353 2 613 558 2 430 094 2 509 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 1 221 206 1 282 261 589 464 631 852 1 040 450 521 679 898 559 678 956 688 372
Obeskattade reserver 501 529 965 511 022 527 062 608 940 538 879 580 547 635 890 669 666 711 440
Avsättningar (tkr) 296 290 839 292 860 288 951 304 757 380 973 396 678 306 593 299 823 319 075
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 445 1 445
Kortfristiga skulder 628 433 626 326 299 1 333 213 1 646 560 1 217 508 1 188 450 772 516 780 204 789 036
Skulder och eget kapital 2 422 2 475 636 2 412 441 2 738 690 3 192 109 3 177 810 2 687 353 2 613 558 2 430 094 2 509 368
Löner & utdelning (tkr)
2019-02
2018-02
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
Löner till styrelse & VD 2 1 503 1 457 1 782 1 665 580 513 316 1 850 999
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 178 958 179 342 162 315 190 436 176 707 175 869 174 323 157 888 144 087
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 88 94 933 84 127 73 965 82 785 78 483 64 042 72 202 60 607 63 828
Utdelning till aktieägare 0 235 379 214 642 109 000 151 800 560 400 41 677 400 000 198 000 208 000
Omsättning 2 346 2 863 854 3 107 884 2 484 591 3 094 056 3 376 908 3 146 098 3 171 259 3 360 174 2 708 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 343 366 371 380 439 433 441 445 429 467
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 7 778 8 304 6 157 6 842 7 269 7 077 7 051 7 786 5 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 752 714 626 626 591 545 555 514 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 86 388 236 347 993 159 444 374 952 799 666 835 843 611 808 486 277 364 203
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,92% -7,60% 31,68% -22,11% -4,57% 0,85% -0,54% -6,06% 25,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,04% 11,01% 11,33% 2,74% 9,44% 22,99% 29,74% 21,45% 18,10% 12,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,04% 9,58% 8,87% 3,21% 10,03% 23,22% 25,61% 17,87% 13,17% 11,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,96% 23,32% 20,68% 11,37% 23,41% 26,82% 34,34% 27,46% 20,53% 21,43%
Rörelsekapital/omsättning 23,00% 34,82% 37,73% 21,42% 19,84% 36,97% 22,52% 30,47% 19,61% 24,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,30% 66,03% 69,67% 36,53% 34,67% 45,97% 35,33% 52,31% 48,25% 48,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,94% 114,07% 155,87% 47,64% 48,58% 104,19% 68,67% 92,33% 83,00% 55,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...