Visa allt om Nya Engströms Express & Flyttservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 11 307 9 934 12 938 14 024 11 224 9 425 8 164 8 457 6 456 5 591
Övrig omsättning 538 635 561 438 397 449 504 552 552 119
Rörelseresultat (EBIT) 1 160 -34 1 140 1 434 1 176 -188 -91 581 253 -43
Resultat efter finansnetto 1 141 -49 1 134 1 426 1 163 -200 -189 559 179 -79
Årets resultat 843 258 551 796 507 22 2 283 -39 1
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 059 1 858 1 555 958 1 043 478 668 900 672 794
Omsättningstillgångar 3 437 2 619 3 503 3 926 2 493 1 670 1 527 1 746 1 061 887
Tillgångar 5 495 4 478 5 058 4 883 3 536 2 148 2 195 2 647 1 733 1 681
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 729 2 136 2 128 1 827 1 181 674 652 650 367 405
Obeskattade reserver 929 904 1 317 938 536 25 282 497 303 92
Avsättningar (tkr) 313 209 104 26 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 298 267 145 227 320 48 170 412 297 504
Kortfristiga skulder 1 226 962 1 364 1 865 1 499 1 401 1 092 1 088 765 680
Skulder och eget kapital 5 495 4 478 5 058 4 883 3 536 2 148 2 195 2 647 1 733 1 681
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 551 3 366 1 981 1 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 258 1 188 736 444
Utdelning till aktieägare 250 250 250 250 150 0 0 0 0 0
Omsättning 11 845 10 569 13 499 14 462 11 621 9 874 8 668 9 009 7 008 5 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 12 15 15 13 12 11 10 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 808 828 863 935 863 785 742 846 1 291 1 398
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 428 547 527 529 480 486 458 476 635 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 475 253 1 320 1 595 1 336 -64 69 727 376 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,82% -23,22% -7,74% 24,95% 19,09% 15,45% -3,46% 30,99% 15,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,11% -0,74% 22,62% 29,47% 33,29% -8,66% -4,15% 22,36% 14,66% -2,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,26% -0,33% 8,84% 10,26% 10,49% -1,97% -1,11% 7,00% 3,93% -0,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,43% 99,07% 99,26% 98,37% 98,81% 98,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,55% 16,68% 16,53% 14,70% 8,86% 2,85% 5,33% 7,78% 4,58% 3,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,85% 63,45% 62,38% 52,40% 45,22% 32,29% 39,72% 39,20% 34,81% 28,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,34% 272,25% 256,82% 210,51% 166,31% 119,20% 139,84% 160,48% 138,69% 130,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!