Visa allt om Tutaryds Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 29 657 24 659 21 782 22 687 21 972 22 845 21 478 25 829 26 749 19 687
Övrig omsättning 356 75 241 165 221 176 147 343 537 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 561 3 264 1 914 892 2 501 2 208 967 2 716 3 619 1 471
Resultat efter finansnetto 4 582 3 338 1 898 908 2 502 2 287 975 2 777 3 706 1 699
Årets resultat 224 374 98 388 21 31 39 81 237 398
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 130 5 121 5 995 7 296 12 744 11 857 13 375 12 158 12 912 12 201
Omsättningstillgångar 26 357 18 244 18 281 15 749 16 418 15 004 13 026 13 390 12 188 9 102
Tillgångar 30 487 23 366 24 275 23 045 29 161 26 862 26 400 25 547 25 100 21 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 425 6 201 5 827 5 729 5 341 5 320 5 289 5 250 5 169 4 668
Obeskattade reserver 3 121 2 834 2 878 2 877 2 476 2 215 2 581 2 771 3 031 2 581
Avsättningar (tkr) 343 343 343 343 343 343 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 301 1 023 0 389 1 199 343 343 543
Kortfristiga skulder 20 598 13 987 14 926 13 073 21 000 18 595 17 332 17 183 16 558 13 512
Skulder och eget kapital 30 487 23 366 24 275 23 045 29 161 26 862 26 400 25 547 25 100 21 303
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 348 7 753 7 163 5 801
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 751 2 829 2 596 2 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 013 24 734 22 023 22 852 22 193 23 021 21 625 26 172 27 286 19 687
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 19 19 20 20 23 23 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 648 1 370 1 210 1 194 1 156 1 142 1 074 1 123 1 163 1 094
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 531 533 512 512 497 460 468 431 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 626 4 457 3 321 2 200 3 983 4 001 2 651 4 287 4 945 2 284
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,27% 13,21% -3,99% 3,25% -3,82% 6,36% -16,85% -3,44% 35,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,03% 14,34% 7,98% 4,35% 8,67% 8,58% 3,79% 10,94% 14,88% 8,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,45% 13,59% 8,89% 4,42% 11,50% 10,09% 4,66% 10,82% 13,96% 8,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,68% 77,21% 79,82% 73,78% 75,31% 75,05% 69,84% 69,78% 68,72% 65,25%
Rörelsekapital/omsättning 19,42% 17,26% 15,40% 11,80% -20,85% -15,72% -20,05% -14,69% -16,34% -22,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,06% 36,00% 33,25% 34,60% 24,94% 26,24% 27,66% 29,01% 30,01% 30,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,55% 113,19% 109,92% 106,87% 69,39% 73,46% 68,84% 71,44% 66,83% 59,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!