Visa allt om Arne Nilsson Restaurang Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 36 24 1 847 4 584 4 897 4 432 4 315 3 758 2 603 182
Övrig omsättning - 31 3 692 66 - - 16 21 - 70
Rörelseresultat (EBIT) -277 -144 1 732 -43 1 -84 -313 -1 278 -2 290 -1 082
Resultat efter finansnetto -276 -147 1 667 -44 -40 -125 -375 -1 318 -2 358 -1 143
Årets resultat -276 -147 1 667 -44 -40 -125 -375 -1 318 -2 358 -1 143
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 46 61 1 426 1 426 1 708 2 026 2 344 2 662 2 699
Omsättningstillgångar 606 865 1 505 673 934 576 364 113 134 836
Tillgångar 652 911 1 566 2 099 2 359 2 284 2 390 2 457 2 796 3 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 427 703 1 749 82 126 121 121 121 -2 992 -633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 201 0 1 1 614 1 857 0 17 426 312 0
Kortfristiga skulder 24 208 -184 402 376 2 163 2 252 1 910 5 475 4 168
Skulder och eget kapital 652 911 1 566 2 099 2 359 2 284 2 390 2 457 2 796 3 535
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 0 0 35 260
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 784 739 718 863 900 995 19
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 243 185 188 261 204 285 85
Utdelning till aktieägare 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 55 5 539 4 650 4 897 4 432 4 331 3 779 2 603 252
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 3 9 9 9 9 10 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 924 1 528 544 492 479 418 260 91
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 339 342 103 101 126 125 135 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -277 -129 1 747 -43 283 234 5 -960 -2 010 -844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,00% -98,70% -59,71% -6,39% 10,49% 2,71% 14,82% 44,37% 1 330,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -42,33% -13,17% 110,73% -1,91% 0,17% -3,55% -13,05% -52,01% -81,90% -30,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -766,67% -500,00% 93,88% -0,87% 0,08% -1,83% -7,23% -34,01% -87,98% -594,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% -4,17% 65,89% 56,76% 62,18% 61,76% 64,13% 50,59% 43,14% -19,78%
Rörelsekapital/omsättning 1 616,67% 2 737,50% 91,45% 5,91% 11,39% -35,81% -43,75% -47,82% -205,19% -1 830,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,49% 77,17% 111,69% 3,91% 5,34% 5,30% 5,06% 4,92% -107,01% -17,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 525,00% 415,87% - 167,41% 248,40% 26,63% 16,16% 5,92% 2,45% 20,06%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...