Visa allt om Sölvesborgs Data Aktiebolag
Visa allt om Sölvesborgs Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 784 4 335 4 553 4 477 4 344 4 761 5 533 6 239 6 302 7 121
Övrig omsättning 5 40 - - 28 1 5 2 126 169
Rörelseresultat (EBIT) -212 24 -86 -74 -65 61 188 -521 -273 75
Resultat efter finansnetto -298 10 -112 -103 -99 43 178 -632 -394 41
Årets resultat -298 10 -112 -103 -99 43 178 -632 -128 16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 434 437 433 456 480 508 546 604 623 614
Omsättningstillgångar 2 179 2 100 2 056 2 124 2 212 2 402 2 443 2 466 3 193 3 884
Tillgångar 2 613 2 537 2 489 2 580 2 693 2 910 2 989 3 070 3 816 4 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 546 844 834 946 1 049 1 148 1 105 927 1 559 1 687
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 888 719 655 602 1 165 1 237 1 384 1 555 1 706 1 656
Kortfristiga skulder 1 178 973 1 000 1 033 478 525 500 588 550 889
Skulder och eget kapital 2 613 2 537 2 489 2 580 2 693 2 910 2 989 3 070 3 816 4 498
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 507 491 482 453 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 249 1 350 1 399 1 365 1 428 546 616 1 129 1 092 1 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 537 559 593 121 590 454 494 665 633 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 789 4 375 4 553 4 477 4 372 4 762 5 538 6 241 6 428 7 290
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 4 5 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 757 867 911 895 869 1 190 1 107 891 900 890
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 362 388 402 399 416 369 330 315 305 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -187 40 -65 -48 -28 99 230 -472 -207 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,71% -4,79% 1,70% 3,06% -8,76% -13,95% -11,32% -1,00% -11,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,11% 2,13% -2,97% -2,60% -2,38% 2,23% 6,42% -16,94% -6,76% 3,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,60% 1,25% -1,63% -1,50% -1,47% 1,37% 3,47% -8,33% -4,09% 2,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,89% 58,75% 57,85% 58,86% 62,98% 44,89% 47,55% 42,36% 42,80% 48,15%
Rörelsekapital/omsättning 26,45% 26,00% 23,19% 24,37% 39,92% 39,42% 35,12% 30,10% 41,94% 42,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,90% 33,27% 33,51% 36,67% 38,95% 39,45% 36,97% 30,20% 40,85% 41,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,13% 92,60% 96,00% 97,29% 220,08% 277,33% 332,60% 296,09% 456,18% 359,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...