Visa allt om Vardaga Opalen AB
Visa allt om Vardaga Opalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 474 409 460 176 455 494 431 173 394 078 255 137 349 200 106 625 280 473 232 083
Övrig omsättning 1 790 1 287 1 030 820 443 509 116 9 90 60
Rörelseresultat (EBIT) 85 745 71 865 73 776 54 076 60 735 55 008 62 685 18 354 53 226 34 683
Resultat efter finansnetto 85 750 71 871 73 990 54 520 61 478 55 784 63 020 18 359 53 314 35 136
Årets resultat 0 0 0 0 -404 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 179 14 134 16 380 21 452 24 482 21 370 21 371 12 803 13 807 9 018
Omsättningstillgångar 162 178 151 218 142 241 118 740 103 756 96 519 100 374 97 770 92 221 52 731
Tillgångar 174 357 165 352 158 621 140 192 128 238 117 889 121 745 110 573 106 028 61 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 311 44 311 44 311 44 311 27 311 27 715 27 715 27 715 27 515 19 515
Obeskattade reserver 1 764 1 764 2 639 3 368 3 537 2 512 3 931 2 397 2 454 1 142
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 282 119 277 111 671 92 513 97 390 87 662 90 099 80 461 76 059 41 092
Skulder och eget kapital 174 357 165 352 158 621 140 192 128 238 117 889 121 745 110 573 106 028 61 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 182 654 178 169 174 327 172 525 156 448 94 219 141 307 41 800 111 485 93 732
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 69 974 68 571 65 616 63 235 58 827 34 788 46 978 15 534 40 815 35 249
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 476 199 461 463 456 524 431 993 394 521 255 646 349 316 106 634 280 563 232 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 538 538 548 542 510 474 448 415 383 336
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 882 855 831 796 773 538 779 257 732 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 463 442 442 427 274 410 139 399 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 968 78 850 81 625 62 278 68 319 59 255 67 788 19 579 56 125 37 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,09% 1,03% 5,64% 9,41% 54,46% - 227,50% -61,98% 20,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,18% 43,47% 46,65% 38,90% 47,94% 47,34% 51,77% 16,61% 50,31% 56,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,08% 15,62% 16,25% 12,65% 15,60% 21,88% 18,05% 17,22% 19,02% 15,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,09%
Rörelsekapital/omsättning 7,14% 6,94% 6,71% 6,08% 1,62% 3,47% 2,94% 16,23% 5,76% 5,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,20% 27,63% 29,23% 33,48% 23,33% 25,08% 25,14% 26,66% 27,66% 32,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,42% 126,78% 127,38% 128,35% 106,54% 110,10% 111,40% 121,51% 121,25% 128,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...