Visa allt om Texstar AB
Visa allt om Texstar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 67 663 58 297 51 298 43 978 35 706 29 593 18 906 10 561 10 247 8 493
Övrig omsättning 2 1 40 7 134 34 - - 90 273
Rörelseresultat (EBIT) 7 488 8 666 5 299 6 705 2 178 1 944 2 114 -339 541 -501
Resultat efter finansnetto 7 182 8 404 4 921 6 254 1 626 1 295 1 887 -17 120 -809
Årets resultat 4 009 4 650 2 724 3 583 862 946 1 376 -20 69 -590
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 645 1 602 940 595 261 394 275 256 60 127
Omsättningstillgångar 60 602 53 856 47 036 40 491 34 387 29 343 25 919 15 491 13 324 11 844
Tillgångar 62 247 55 458 47 976 41 086 34 648 29 737 26 194 15 747 13 384 11 971
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 723 15 246 11 103 8 379 4 796 3 936 2 990 1 615 1 634 1 565
Obeskattade reserver 7 739 5 759 3 399 2 020 420 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 25 799 25 799 25 799 23 799 23 799 19 799 18 799 10 799 9 085 8 585
Kortfristiga skulder 9 986 8 654 7 675 6 888 5 633 6 002 4 405 3 334 2 664 1 821
Skulder och eget kapital 62 247 55 458 47 976 41 086 34 648 29 737 26 194 15 747 13 384 11 971
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 2 065 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 6 069 5 371 4 914 4 578 3 518 102 1 746 1 438 1 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 2 584 2 242 2 001 1 888 1 371 616 493 501 471
Utdelning till aktieägare 316 532 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 665 58 298 51 338 43 985 35 840 29 627 18 906 10 561 10 337 8 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 12 13 11 10 7 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 833 4 164 4 275 3 383 3 246 2 959 2 701 1 509 2 049 2 123
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 636 645 542 621 510 398 323 393 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 764 8 934 5 502 6 901 2 311 2 071 2 217 -274 609 -397
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,07% 13,64% 16,64% 23,17% 20,66% 56,53% 79,02% 3,06% 20,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,04% 15,67% 11,09% 16,41% 6,40% 6,61% 8,08% 0,97% 4,28% -3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,07% 14,91% 10,37% 15,33% 6,21% 6,64% 11,19% 1,45% 5,59% -5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,31% 52,63% 45,04% 51,61% 45,14% 45,66% 50,27% 51,99% 55,30% 55,53%
Rörelsekapital/omsättning 74,81% 77,54% 76,73% 76,41% 80,53% 78,87% 113,79% 115,11% 104,03% 118,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,78% 35,59% 28,67% 24,23% 14,74% 13,24% 11,41% 10,26% 12,21% 13,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,64% 192,36% 182,44% 142,39% 173,12% 125,66% 280,86% 108,43% 125,19% 179,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...