Visa allt om Svea Vaccin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 169 152 233 868 109 039 129 962 112 134 83 790 69 307 59 448 50 438 51 534
Övrig omsättning 377 536 929 15 1 190 251 39 35 372 0
Rörelseresultat (EBIT) 17 876 51 877 5 532 14 808 15 884 11 436 9 140 2 009 -3 360 -314
Resultat efter finansnetto 18 750 51 835 5 512 14 789 15 871 11 431 9 053 1 716 -2 133 -158
Årets resultat 11 442 41 126 4 312 18 490 9 371 6 715 5 287 1 690 -477 74
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 293 2 773 2 907 2 836 2 753 4 516 6 232 6 464 7 625 7 966
Omsättningstillgångar 33 969 63 610 27 577 28 267 26 950 17 864 8 156 7 854 4 953 4 057
Tillgångar 37 262 66 383 30 483 31 103 29 702 22 379 14 388 14 318 12 578 12 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 999 41 557 4 432 19 433 11 943 9 072 5 557 2 271 580 1 057
Obeskattade reserver 4 500 0 0 0 8 850 5 050 2 250 0 0 1 656
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 844 1 000 0
Kortfristiga skulder 20 763 24 825 26 052 11 670 8 910 8 258 6 580 10 204 10 998 9 310
Skulder och eget kapital 37 262 66 383 30 483 31 103 29 702 22 379 14 388 14 318 12 578 12 024
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 10 416 10 891 8 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - - 3 856 4 025 3 277
Utdelning till aktieägare 11 000 41 000 4 000 19 313 11 000 6 500 3 200 0 0 0
Omsättning 169 529 234 404 109 968 129 977 113 324 84 041 69 346 59 483 50 810 51 534
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 80 49 47 37 27 24 23 21 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 602 2 923 2 225 2 765 3 031 3 103 2 888 2 585 2 402 3 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 666 667 670 666 680 631 628 721 722
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 033 52 110 5 932 15 254 16 373 12 446 10 400 3 313 -1 973 981
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,67% 114,48% -16,10% 15,90% 33,83% 20,90% 16,58% 17,86% -2,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 50,32% 78,15% 18,15% 47,61% 53,48% 51,10% 63,53% 14,03% -15,57% -0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,08% 22,18% 5,07% 11,39% 14,17% 13,65% 13,19% 3,38% -3,88% -0,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,51% 58,12% 55,93% 57,24% 56,69% 56,83% 54,02% 50,75% 49,66% 48,59%
Rörelsekapital/omsättning 7,81% 16,58% 1,40% 12,77% 16,09% 11,46% 2,27% -3,95% -11,99% -10,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,62% 62,60% 14,54% 62,48% 63,45% 58,14% 50,82% 15,86% 4,61% 19,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,63% 233,49% 83,64% 183,14% 244,06% 168,29% 69,42% 39,21% 26,85% 26,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!