Visa allt om Wennberg & Blennå AB
Visa allt om Wennberg & Blennå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 22 663 21 959 17 789 15 903 14 446 15 139 11 058 8 669 7 864 5 540
Övrig omsättning 297 203 143 142 144 122 4 46 267 61
Rörelseresultat (EBIT) 1 666 2 123 244 1 080 1 476 1 932 1 250 955 390 24
Resultat efter finansnetto 1 760 2 128 1 086 1 097 1 588 2 037 1 390 894 426 92
Årets resultat 2 078 1 800 1 026 601 892 1 516 850 472 312 92
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 986 1 136 1 521 1 794 234 372 335 899 887 787
Omsättningstillgångar 8 588 8 528 6 917 5 658 6 400 7 513 5 501 3 256 3 948 3 499
Tillgångar 9 574 9 664 8 439 7 453 6 634 7 886 5 836 4 155 4 835 4 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 165 3 287 2 487 1 460 2 059 2 867 2 150 1 301 1 073 801
Obeskattade reserver 0 945 1 170 1 170 900 500 500 225 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 550 750 0 0 0 0 0 0 383 0
Kortfristiga skulder 4 858 4 682 4 782 4 822 3 674 4 519 3 185 2 630 3 379 3 485
Skulder och eget kapital 9 574 9 664 8 439 7 453 6 634 7 886 5 836 4 155 4 835 4 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 661 431 598 863 892
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 689 10 353 8 317 7 083 6 329 5 404 4 138 2 638 2 203 1 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 582 4 345 3 530 2 917 2 618 2 478 1 774 1 310 1 449 884
Utdelning till aktieägare 3 165 1 200 0 0 1 200 1 700 800 0 40 40
Omsättning 22 960 22 162 17 932 16 045 14 590 15 261 11 062 8 715 8 131 5 601
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 27 23 19 18 17 12 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 809 813 773 837 803 891 922 867 874 616
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 585 586 562 581 538 542 564 501 572 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 145 2 509 608 1 279 1 540 2 009 1 328 1 035 473 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,21% 23,44% 11,86% 10,09% -4,58% 36,91% 27,56% 10,24% 41,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,61% 22,19% 13,38% 15,03% 24,06% 25,88% 23,92% 23,06% 10,18% 2,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% 9,76% 6,35% 7,04% 11,05% 13,48% 12,62% 11,05% 6,26% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,46% 17,51% 12,00% 5,26% 18,87% 19,78% 20,94% 7,22% 7,24% 0,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,50% 41,64% 40,28% 31,16% 41,04% 41,03% 43,15% 35,21% 22,19% 18,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,78% 182,14% 144,65% 117,34% 174,20% 166,25% 172,72% 123,80% 116,84% 100,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...