Visa allt om Swepac Aktiebolag
Visa allt om Swepac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 70 001 59 224 46 557 41 235 43 784 66 990 45 950 29 000 45 430 52 999
Övrig omsättning 36 23 - 44 496 105 128 - 45 71
Rörelseresultat (EBIT) 3 334 -6 473 -12 217 -17 893 -3 616 8 343 3 022 -1 880 1 734 2 584
Resultat efter finansnetto 1 138 -9 948 -13 933 -18 792 -4 563 7 493 2 341 -2 253 1 600 2 655
Årets resultat 1 138 52 67 51 147 4 091 1 219 8 992 1 743
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 010 26 028 37 430 22 666 15 378 14 195 14 583 14 822 684 422
Omsättningstillgångar 18 926 17 639 21 287 20 461 23 296 20 846 14 822 12 377 16 098 19 464
Tillgångar 43 935 43 667 58 717 43 127 38 674 35 042 29 404 27 199 16 782 19 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 597 13 459 13 407 13 341 13 290 13 318 9 827 8 608 8 820 8 428
Obeskattade reserver 0 0 0 0 700 3 424 1 524 897 3 217 3 065
Avsättningar (tkr) 192 107 157 85 85 100 100 100 100 100
Långfristiga skulder 9 445 9 445 22 664 13 867 14 829 10 679 11 902 12 407 360 893
Kortfristiga skulder 19 702 20 657 22 489 15 835 9 770 7 520 6 052 5 187 4 285 7 401
Skulder och eget kapital 43 935 43 667 58 717 43 127 38 674 35 042 29 404 27 199 16 782 19 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 498 1 586 1 421 1 070 1 501
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 940 12 156 12 596 9 025 6 342 5 065 3 871 5 575 5 377
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 5 377 4 991 4 718 3 106 5 244 2 635 2 257 2 968 3 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 175 600 0 0 600
Omsättning 70 037 59 247 46 557 41 279 44 280 67 095 46 078 29 000 45 475 53 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 30 29 30 25 22 20 16 21 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 500 1 974 1 605 1 375 1 751 3 045 2 298 1 813 2 163 2 409
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 586 602 511 448 482 472 478 463 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 594 -4 212 -10 219 -17 014 -2 910 9 100 3 730 -1 516 1 923 2 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,20% 27,21% 12,91% -5,82% -34,64% 45,79% 58,45% -36,17% -14,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,79% -14,34% -20,70% -41,31% -9,30% 23,93% 10,30% -6,83% 10,80% 13,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% -10,58% -26,11% -43,21% -8,22% 12,52% 6,59% -6,41% 3,99% 5,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,96% 40,31% 36,53% 42,11% 43,70% 36,86% 34,52% 57,10% 45,71% 28,85%
Rörelsekapital/omsättning -1,11% -5,10% -2,58% 11,22% 30,89% 19,89% 19,09% 24,79% 26,00% 22,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,22% 30,82% 22,83% 30,93% 35,70% 45,21% 37,24% 34,08% 66,36% 53,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,35% 29,87% 28,66% 56,31% 136,25% 112,70% 85,77% 121,69% 119,44% 95,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...