Visa allt om Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag
Visa allt om Omvårdnad i Skönvik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 539 44 040 41 679 39 199 38 131 38 725 32 989 33 055 33 819 31 096
Övrig omsättning 219 26 - 6 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 879 3 198 2 888 3 246 1 294 3 097 776 1 202 4 054 1 310
Resultat efter finansnetto 1 874 3 202 2 872 3 221 1 261 3 072 743 1 174 4 054 1 296
Årets resultat 1 436 1 848 2 221 2 125 841 1 446 806 739 2 366 1 018
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 269 5 258 4 301 3 233 3 386 4 865 5 765 7 049 7 022 8 857
Omsättningstillgångar 10 374 9 183 9 487 8 355 7 885 7 257 6 651 7 369 8 981 5 376
Tillgångar 15 644 14 441 13 787 11 587 11 271 12 122 12 416 14 418 16 004 14 232
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 619 11 183 11 335 9 114 6 990 8 149 8 703 9 897 11 158 10 792
Obeskattade reserver 813 813 0 0 1 572 1 572 1 572 1 983 1 870 1 163
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 51 109 204 118 209 0 0
Kortfristiga skulder 2 212 2 445 2 452 2 422 2 600 2 198 2 024 2 328 2 976 2 278
Skulder och eget kapital 15 644 14 441 13 787 11 587 11 271 12 122 12 416 14 418 16 004 14 232
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 784 663 577 599 739
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 19 906 19 059 17 173 16 992 15 845 13 979 13 577 12 362 12 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 7 341 6 743 5 954 6 180 6 109 5 623 5 182 4 891 5 165
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Omsättning 42 758 44 066 41 679 39 205 38 131 38 725 32 989 33 055 33 819 31 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 63 57 49 50 49 48 47 46 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 803 699 731 800 763 790 687 703 735 676
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 438 457 481 472 472 428 420 397 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 122 3 366 3 013 3 376 1 420 3 185 854 1 260 4 070 1 324
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,41% 5,66% 6,33% 2,80% -1,53% 17,39% -0,20% -2,26% 8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,02% 22,22% 20,95% 28,01% 11,48% 25,57% 6,25% 8,34% 25,42% 9,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,42% 7,29% 6,93% 8,28% 3,39% 8,01% 2,35% 3,64% 12,03% 4,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,18% 90,11% 90,43% 90,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,19% 15,30% 16,88% 15,14% 13,86% 13,06% 14,03% 15,25% 17,76% 9,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,72% 81,83% 82,22% 78,66% 72,30% 76,78% 79,43% 78,78% 78,13% 81,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 468,99% 375,58% 386,91% 344,96% 303,27% 330,16% 328,61% 316,54% 301,78% 236,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...