Visa allt om Malmö Stadshus AB
Visa allt om Malmö Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 2 507 405 2 476 390 2 369 634 0 326 254 309 728 330 702 298 220 36 614 51 552
Övrig omsättning 182 133 767 193 192 198 50 15 260 15 829 20 391 13 538 258 072 234 374
Rörelseresultat (EBIT) 286 771 872 331 368 675 -69 1 699 -37 496 -15 533 -2 816 -233 -16 701
Resultat efter finansnetto 191 054 794 270 242 091 -69 1 913 -37 620 -15 333 -2 409 383 -16 277
Årets resultat 148 874 760 870 190 124 -54 1 748 569 2 640 -2 414 383 708
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 721 852 12 585 099 11 840 849 10 512 251 23 131 19 973 19 684 16 089 12 295 10 395
Omsättningstillgångar 491 000 1 732 240 623 141 591 748 72 636 62 619 65 796 46 581 47 957 51 781
Tillgångar 14 212 852 14 317 339 12 463 990 11 103 999 95 767 82 592 85 480 62 670 60 252 62 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 596 682 4 477 808 3 746 940 3 586 816 6 935 5 187 4 618 1 978 4 392 4 009
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 515 086 494 905 433 165 397 078 1 282 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 662 124 8 094 606 7 147 706 6 452 378 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kortfristiga skulder 1 438 960 1 250 020 1 136 179 667 727 77 550 67 405 70 862 50 692 45 860 48 167
Skulder och eget kapital 14 212 852 14 317 339 12 463 990 11 103 999 95 767 82 592 85 480 62 670 60 252 62 176
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 6 113 5 527 9 119 - 3 676 3 870 4 069 3 485 3 011 3 746
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 295 000 272 129 249 762 - 153 867 169 350 166 974 146 858 135 583 134 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 0 0 0
Sociala kostnader 141 254 128 596 115 166 - 70 855 69 194 67 739 59 198 56 477 50 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 689 538 3 243 583 2 561 832 50 341 514 325 557 351 093 311 758 294 686 285 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 701 699 619 594 - 625 637 596 545 547
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 577 3 543 3 828 - - 496 519 500 67 94
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 663 614 640 - - 419 413 381 388 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 647 534 1 200 866 704 016 -69 7 348 -32 535 -11 029 1 495 3 552 -12 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,25% 4,51% - - 5,34% -6,34% 10,89% 714,50% -28,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,06% 6,09% 2,97% - 2,04% -45,08% -17,80% -3,62% 0,73% -26,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,66% 35,23% 15,62% - 0,60% -12,02% -4,60% -0,76% 1,20% -31,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,57% 100,00% 100,00% - 94,41% 91,18% 90,82% 92,53% 46,82% 67,65%
Rörelsekapital/omsättning -37,81% 19,47% -21,65% - -1,51% -1,55% -1,53% -1,38% 5,73% 7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,34% 31,28% 30,06% 32,30% 7,24% 6,28% 5,40% 3,16% 7,29% 6,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,12% 138,58% 54,85% 88,50% 93,66% 92,90% 89,36% 86,92% 100,76% 107,50%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 41 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -533 -307 -376 -69 0 0 -6 -4 -4 -5
Resultat efter finansnetto 33 198 33 004 37 174 38 645 0 0 -6 -4 -4 -5
Årets resultat 33 312 33 070 37 257 38 660 0 0 -6 -4 -4 -5
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 644 711 528 726 389 883 268 900 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 214 627 210 580 209 595 40 142 1 419 1 419 1 419 1 425 1 429 1 445
Tillgångar 859 338 739 306 599 478 309 042 1 419 1 419 1 419 1 425 1 429 1 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 618 319 306 316 236 308 979 1 419 1 419 1 419 1 425 1 429 1 433
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 536 720 420 000 283 242 63 0 0 0 0 0 12
Skulder och eget kapital 859 338 739 306 599 478 309 042 1 419 1 419 1 419 1 425 1 429 1 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 19 7 16 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 41 0 50 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -533 -307 -376 -69 0 0 -6 -4 -4 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 12,50% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 77 290,00% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - 80 158,00% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,54% 43,19% 52,75% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,99% 50,14% 74,00% 63 717,46% - - - - - 12 041,67%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...