Visa allt om TPC Textile AB
Visa allt om TPC Textile AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 80 079 75 051 64 140 60 969 57 233 58 890 38 314 31 662 28 530 20 482
Övrig omsättning 3 054 2 204 3 378 2 734 1 267 2 046 604 1 156 805 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 926 5 235 5 754 4 444 2 635 5 029 3 871 2 625 3 267 2 084
Resultat efter finansnetto 6 845 5 178 5 600 2 527 -2 631 5 024 3 824 4 270 1 704 2 309
Årets resultat 5 286 3 968 4 612 2 113 -3 815 3 695 2 803 3 962 791 1 688
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 576 3 590 4 735 3 723 1 777 1 591 3 132
Omsättningstillgångar 23 306 22 997 25 098 16 991 13 345 12 714 7 485 5 738 7 749 4 974
Tillgångar 23 306 22 997 25 098 20 567 16 935 17 450 11 208 7 515 9 340 8 106
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 107 7 821 4 853 6 615 5 502 10 317 6 622 5 019 5 657 4 866
Obeskattade reserver 0 0 0 0 660 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 375 1 875 3 250 0 1 200 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 199 15 176 19 870 12 077 7 523 7 133 3 387 2 496 3 683 3 240
Skulder och eget kapital 23 306 22 997 25 098 20 567 16 935 17 450 11 208 7 515 9 340 8 106
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 900 899 900 558 570
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 349 349 349 - -
Löner till övriga anställda - 2 702 2 003 2 534 3 203 2 462 1 816 1 535 1 180 1 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 273 1 219 1 416 1 620 1 733 1 497 1 293 1 334 944
Utdelning till aktieägare 3 000 2 000 1 000 0 0 1 000 0 1 200 0 4 250
Omsättning 83 133 77 255 67 518 63 703 58 500 60 936 38 918 32 818 29 335 20 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 7 7 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 20 020 18 763 16 035 15 242 8 176 8 413 4 789 4 523 4 076 2 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 888 1 013 837 1 013 700 750 562 558 460 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 525 5 492 5 754 4 444 2 635 5 042 3 922 2 676 3 321 2 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,70% 17,01% 5,20% 6,53% -2,81% 53,70% 21,01% 10,98% 39,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,74% 22,95% 23,18% 21,59% -2,00% 28,83% 34,86% 62,74% 35,20% 28,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,66% 7,03% 9,07% 7,28% -0,59% 8,54% 10,20% 14,89% 11,52% 11,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,80% 21,73% 22,25% 23,10% 25,18% 26,10% 37,31% 28,56% 28,51% 37,23%
Rörelsekapital/omsättning 13,87% 10,42% 8,15% 8,06% 10,17% 9,48% 10,70% 10,24% 14,25% 8,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,66% 34,01% 19,34% 32,16% 35,36% 59,12% 59,08% 66,79% 60,57% 60,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,05% 151,54% 126,31% 140,69% 177,39% 178,24% 220,99% 229,25% 209,96% 152,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...