Visa allt om Markbrukarna i Sikås AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 3 394 3 342 3 223 3 470 1 904 1 909 1 929 1 757 1 865 1 901
Övrig omsättning 0 0 0 0 5 0 0 0 49 2
Rörelseresultat (EBIT) 83 61 252 157 -45 80 164 132 -18 12
Resultat efter finansnetto 74 49 236 137 -56 64 154 127 -30 -3
Årets resultat 60 71 142 46 18 44 65 84 10 38
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 262 414 417 653 888 560 516 174 255 447
Omsättningstillgångar 1 553 1 623 1 523 1 215 1 123 949 1 223 909 796 754
Tillgångar 1 816 2 036 1 940 1 868 2 011 1 509 1 739 1 082 1 050 1 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 543 483 531 510 464 446 522 547 464 453
Obeskattade reserver 235 238 280 225 148 227 219 150 136 180
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 44 162 170 298 581 215 292 48 53 144
Kortfristiga skulder 994 1 154 959 835 819 620 706 338 398 424
Skulder och eget kapital 1 816 2 036 1 940 1 868 2 011 1 509 1 739 1 082 1 050 1 201
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 182 204 - - 126 101
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 28 15 117 234 167 67
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 43 45 21 42 59 34
Utdelning till aktieägare 0 0 120 120 0 0 120 90 0 0
Omsättning 3 394 3 342 3 223 3 470 1 909 1 909 1 929 1 757 1 914 1 903
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 394 3 342 3 223 3 470 1 904 1 909 1 929 1 757 933 951
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 984 810 572 503 255 266 143 286 177 101
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 278 488 399 127 237 271 267 174 279
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,56% 3,69% -7,12% 82,25% -0,26% -1,04% 9,79% -5,79% -1,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,57% 3,00% 13,04% 8,46% -2,19% 5,37% 9,55% 12,57% -1,43% 1,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,45% 1,83% 7,85% 4,55% -2,31% 4,24% 8,61% 7,74% -0,80% 0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 40,31% 38,19% 33,05% 30,93% 38,29% 31,26% 43,08% 36,62% 82,69%
Rörelsekapital/omsättning 16,47% 14,03% 17,50% 10,95% 15,97% 17,23% 26,80% 32,50% 21,34% 17,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,99% 32,84% 38,63% 36,70% 28,81% 41,29% 39,84% 60,77% 53,74% 48,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,03% 139,60% 157,25% 142,87% 134,80% 151,45% 172,38% 266,27% 194,47% 169,81%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...