Visa allt om Pakta Vågen 1-3 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 21 527 22 335 20 823 20 735 19 785 18 578 18 672 18 637 18 617 18 385
Övrig omsättning 9 0 130 6 0 41 3 8 60 1
Rörelseresultat (EBIT) 9 407 9 191 7 532 7 280 7 381 6 664 7 110 6 500 10 765 9 712
Resultat efter finansnetto 7 445 8 581 6 361 6 477 6 921 6 224 5 259 6 093 9 088 9 484
Årets resultat 5 910 6 813 5 804 7 371 9 978 8 171 1 893 3 050 2 506 3 705
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 269 806 264 445 257 546 248 341 215 958 202 662 190 631 203 760 221 695 198 102
Omsättningstillgångar 6 504 6 961 8 661 9 406 9 849 5 887 10 770 880 1 004 1 203
Tillgångar 276 310 271 406 266 207 257 747 225 807 208 549 201 400 204 640 222 699 199 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 930 59 020 52 208 46 404 39 033 29 054 35 664 36 771 50 572 45 410
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 930 1 180 5 810 5 330 4 570 2 370
Avsättningar (tkr) 26 756 24 776 22 470 22 048 18 131 17 112 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 177 621 177 975 153 812 154 900 156 543 159 998 164 773 145 235
Kortfristiga skulder 184 624 187 609 13 908 11 321 11 901 6 302 3 384 2 541 2 784 6 290
Skulder och eget kapital 276 310 271 406 266 207 257 747 225 807 208 549 201 400 204 640 222 699 199 304
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 358 353 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 133 131 127
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 3 000 10 000 0
Omsättning 21 536 22 335 20 953 20 741 19 785 18 619 18 675 18 645 18 677 18 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 527 22 335 20 823 20 735 19 785 18 578 18 672 18 637 18 617 18 385
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 975 883 855 908 968 645 636 765 542 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 860 12 447 11 399 10 722 10 451 9 412 7 875 6 507 11 542 10 464
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,62% 7,26% 0,42% 4,80% 6,50% -0,50% 0,19% 0,11% 1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,88% 3,99% 3,39% 3,38% 3,68% 3,64% 4,07% 4,96% 6,21% 6,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,84% 48,48% 43,33% 42,07% 41,96% 40,87% 43,91% 54,46% 74,30% 75,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 41,99% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -827,43% -808,81% -25,20% -9,24% -10,37% -2,23% 39,56% -8,91% -9,56% -27,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,50% 21,75% 19,61% 18,00% 18,30% 14,37% 19,96% 20,00% 24,31% 23,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,52% 3,71% 62,27% 83,08% 82,76% 93,41% 318,26% 34,63% 36,06% 19,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!