Visa allt om Vänersborgsbyggarna AB
Visa allt om Vänersborgsbyggarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 113 4 725 5 754 4 662 3 798 2 826 4 172 3 986 7 182 10 092
Övrig omsättning 13 12 12 4 4 5 1 246 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 2 20 73 -123 -2 621 58 145 -39
Resultat efter finansnetto 0 -21 -16 50 -142 -17 603 -9 -58 -152
Årets resultat 0 -4 -18 36 -28 -13 208 -50 -58 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 008 1 543 2 669 2 357 2 313 1 971 927 29 2 782 2 867
Omsättningstillgångar 7 483 9 141 3 357 3 701 5 804 3 223 4 111 4 232 7 713 4 436
Tillgångar 10 491 10 684 6 026 6 058 8 117 5 194 5 038 4 261 10 495 7 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 507 507 510 528 492 520 533 326 375 433
Obeskattade reserver 27 29 51 54 49 163 167 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 076 7 762 4 128 3 182 5 010 2 801 2 298 2 888 8 325 3 817
Kortfristiga skulder 2 881 2 386 1 336 2 294 2 565 1 711 2 040 1 047 1 794 3 052
Skulder och eget kapital 10 491 10 684 6 026 6 058 8 117 5 194 5 038 4 261 10 495 7 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 530 253 427 446
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 741 645 711 898 888 257 421 316 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 226 203 220 306 288 243 240 259 232
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 126 4 737 5 766 4 666 3 802 2 831 4 173 4 232 7 184 10 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 057 2 363 2 877 2 331 1 266 942 1 391 1 329 2 394 3 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 484 424 466 401 393 346 305 334 311
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 52 45 67 131 -89 34 656 74 230 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,95% -17,88% 23,42% 22,75% 34,39% -32,26% 4,67% -44,50% -28,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,09% 0,02% 0,33% 1,21% -1,52% -0,02% 12,33% 1,36% 1,40% -0,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,22% 0,04% 0,35% 1,57% -3,24% -0,04% 14,88% 1,46% 2,05% -0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -49,31% -65,95% 62,10% 29,58% 100,00% 100,00% 46,60% 39,61% 25,81% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,89% 142,96% 35,12% 30,18% 85,28% 53,50% 49,64% 79,90% 82,41% 13,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,03% 4,96% 9,12% 9,41% 6,51% 12,32% 13,02% 7,65% 3,57% 5,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,74% 383,11% 251,27% 161,33% 226,28% 188,37% 201,52% 404,20% 429,93% 145,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...