Visa allt om Mona Gunnarsson AB
Visa allt om Mona Gunnarsson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 30 1 584 3 544 3 703 3 796 3 329 3 421 3 253 2 681
Övrig omsättning - 30 1 601 1 47 - - 4 38 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -30 1 748 245 371 392 428 386 403 270
Resultat efter finansnetto -10 -25 1 770 264 397 401 430 407 414 272
Årets resultat 343 242 1 028 200 285 272 212 243 214 171
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 3 25 49 87 133 70 98
Omsättningstillgångar 1 635 2 124 2 605 1 961 2 157 2 189 1 878 1 749 1 570 1 287
Tillgångar 1 635 2 124 2 605 1 964 2 182 2 238 1 965 1 882 1 640 1 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 400 1 458 1 515 687 737 703 631 669 627 562
Obeskattade reserver 100 551 888 441 460 461 439 317 257 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 134 116 201 836 985 1 074 895 896 757 674
Skulder och eget kapital 1 635 2 124 2 605 1 964 2 182 2 238 1 965 1 882 1 640 1 384
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 386 406 373 380 378 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 665 1 822 1 466 1 511 1 224 1 369 1 180 918
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 316 820 584 866 629 695 696 518
Utdelning till aktieägare 500 400 300 200 250 250 200 250 200 150
Omsättning 0 60 3 185 3 545 3 750 3 796 3 329 3 425 3 291 2 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 792 709 741 759 666 684 651 536
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 503 526 545 566 449 490 463 358
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -30 1 748 267 394 430 474 433 437 327
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -98,11% -55,30% -4,29% -2,45% 14,03% -2,69% 5,16% 21,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1,18% 67,95% 13,44% 18,19% 17,92% 21,83% 21,63% 25,30% 19,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -83,33% 111,74% 7,45% 10,72% 10,56% 12,89% 11,90% 12,76% 10,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 6 693,33% 151,77% 31,74% 31,65% 29,37% 29,53% 24,93% 24,99% 22,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,40% 88,88% 84,75% 51,53% 49,31% 46,59% 48,58% 47,67% 49,51% 48,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 220,15% 1 831,03% 1 296,02% 234,57% 218,98% 203,82% 209,83% 195,20% 207,40% 190,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...