Visa allt om Aktiebolaget Strömfors Bil och Mek
Visa allt om Aktiebolaget Strömfors Bil och Mek

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 249 3 400 2 906 2 821 3 058 3 019 2 488 2 291 2 626 2 699
Övrig omsättning 21 65 128 56 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 -47 168 -85 30 160 56 59 -53 -13
Resultat efter finansnetto 34 -47 168 -85 31 159 56 54 -58 -22
Årets resultat 27 -16 113 -39 23 106 42 20 -16 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 19 78 91 63 71 106 165 225 275
Omsättningstillgångar 883 908 718 572 722 758 598 493 408 565
Tillgångar 894 926 797 663 785 829 704 658 633 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 431 447 335 374 451 345 303 283 300
Obeskattade reserver 8 3 34 0 46 47 30 32 0 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 51 85 102
Kortfristiga skulder 428 492 315 329 365 332 329 272 266 396
Skulder och eget kapital 894 926 797 663 785 829 704 658 633 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 600 600 509 600 601
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 698 1 674 1 293 1 344 1 207 537 437 395 437 473
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 624 545 381 412 413 388 348 314 357 353
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 3 270 3 465 3 034 2 877 3 058 3 019 2 488 2 291 2 626 2 699
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 650 850 727 705 765 755 622 573 657 675
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 558 421 440 408 383 348 309 351 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 -39 180 -75 38 195 116 119 7 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,44% 17,00% 3,01% -7,75% 1,29% 21,34% 8,60% -12,76% -2,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,80% -5,08% 21,20% -12,82% 3,82% 19,30% 7,95% 8,97% -8,21% -1,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,05% -1,38% 5,82% -3,01% 0,98% 5,30% 2,25% 2,58% -1,98% -0,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,72% 75,82% 71,78% 72,78% 70,44% 68,83% 71,42% 69,93% 63,25% 64,36%
Rörelsekapital/omsättning 14,00% 12,24% 13,87% 8,61% 11,67% 14,11% 10,81% 9,65% 5,41% 6,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,93% 46,80% 59,41% 50,53% 51,96% 58,58% 52,15% 49,55% 44,71% 39,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,16% 171,75% 210,48% 158,05% 182,74% 214,76% 168,69% 162,50% 132,71% 130,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...