Visa allt om PCT Teknik AB
Visa allt om PCT Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 352 685 112 144 465 820 0 976 5 866 4 388
Övrig omsättning 82 - 7 - - - 244 107 - 32
Rörelseresultat (EBIT) 154 328 87 12 97 410 195 -544 301 -58
Resultat efter finansnetto 117 -18 28 -55 28 346 132 -672 154 -216
Årets resultat 89 -63 28 -55 28 346 132 -672 154 -216
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 218 510 510 510 510 519 22 451 406
Omsättningstillgångar 464 715 549 362 702 626 508 857 2 124 1 879
Tillgångar 680 933 1 059 872 1 212 1 136 1 027 879 2 575 2 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 110 174 145 200 172 -174 -305 366 212
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 345 215 150 205 270 325 375 578 548
Kortfristiga skulder 481 477 671 576 806 694 876 810 1 631 1 526
Skulder och eget kapital 680 933 1 059 872 1 212 1 136 1 027 879 2 575 2 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 34 - 0 0 174 118 0 253 538 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 85 0 0 0 0 0 506 2 091 1 388
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 35 16 0 55 93 37 24 233 920 635
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 685 119 144 465 820 244 1 083 5 866 4 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 2 5 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 352 685 112 144 233 820 - 195 652 627
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 69 100 - 55 139 155 - 201 408 362
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 156 330 87 12 97 419 198 -541 434 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,61% 511,61% -22,22% -69,03% -43,29% - -100,00% -83,36% 33,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,65% 35,16% 8,22% 1,38% 8,00% 36,09% - -61,89% 11,81% -2,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,75% 47,88% 77,68% 8,33% 20,86% 50,00% - -55,74% 5,18% -1,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,18% 83,94% 100,00% 91,67% 100,00% 100,00% - 79,41% 89,40% 85,71%
Rörelsekapital/omsättning -4,83% 34,74% -108,93% -148,61% -22,37% -8,29% - 4,82% 8,40% 8,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,41% 11,79% 16,43% 16,63% 16,50% 15,14% -16,94% -34,70% 14,21% 9,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,47% 149,90% 81,82% 62,85% 87,10% 90,20% 57,99% 105,80% 84,00% 77,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...