Visa allt om KARDELEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 20 372 21 431 16 217 16 184 12 930 13 110 13 543 10 589 10 599 7 249
Övrig omsättning 357 2 450 6 158 214 162 11 623 0 19 10
Rörelseresultat (EBIT) 1 599 3 977 1 080 317 -970 -1 318 595 -2 254 -2 025 -1 515
Resultat efter finansnetto 1 511 3 883 940 130 -1 216 -1 552 386 -2 490 -2 682 -1 835
Årets resultat 877 2 881 937 127 -1 224 -1 451 208 -2 490 -2 682 -5 290
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 214 238 166 115 154 173 208 244 106
Omsättningstillgångar 11 740 11 071 7 394 9 639 8 733 8 104 7 285 7 937 5 846 6 267
Tillgångar 11 934 11 285 7 632 9 806 8 848 8 258 7 458 8 145 6 090 6 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 197 4 320 1 439 502 375 1 599 496 288 -2 354 -2 352
Obeskattade reserver 1 017 626 0 0 0 0 104 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 270 4 350 4 251 6 378 5 999 4 454 4 650 1 991 0 1 413
Kortfristiga skulder 1 449 1 989 1 943 2 926 2 474 2 205 2 209 5 867 8 444 7 313
Skulder och eget kapital 11 934 11 285 7 632 9 806 8 848 8 258 7 458 8 145 6 090 6 373
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 087 2 074 1 821 1 724 1 663 1 559 1 460 1 473 1 440 1 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 815 816 607 663 682 625 573 557 520 546
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 729 23 881 22 375 16 398 13 092 13 121 14 166 10 589 10 618 7 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 395 3 572 2 703 2 697 2 155 2 185 2 257 2 118 2 120 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 487 409 401 395 368 342 397 376 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 619 4 001 1 090 323 -931 -1 279 630 -2 219 -1 985 -1 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,94% 32,15% 0,20% 25,17% -1,37% -3,20% 27,90% -0,09% 46,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,44% 35,25% 14,16% 3,24% -10,91% -15,95% 8,00% -27,65% -39,44% -23,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,87% 18,56% 6,67% 1,96% -7,46% -10,05% 4,41% -21,27% -22,66% -20,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,88% 51,09% 22,23% 52,91% 52,18% 54,68% 54,55% 49,48% 48,76% 56,86%
Rörelsekapital/omsättning 50,52% 42,38% 33,61% 41,48% 48,41% 45,00% 37,48% 19,55% -24,51% -14,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,19% 42,61% 18,85% 5,12% 4,24% 19,36% 7,74% 3,54% -38,65% -36,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 260,04% 294,07% 276,02% 98,36% 101,62% 71,88% 87,19% 54,13% 20,41% 23,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!