Visa allt om KARDELEN Aktiebolag
Visa allt om KARDELEN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Nettoomsättning 13 543 10 589 10 599 7 249 11 412 8 914 14 790 15 438 20 781 15 502
Övrig omsättning 623 - 19 10 - 100 - 307 1 842 51
Rörelseresultat (EBIT) 595 -2 254 -2 025 -1 515 -4 415 -1 942 -2 490 -1 904 472 294
Resultat efter finansnetto 386 -2 490 -2 682 -1 835 -4 624 -2 024 2 853 -1 523 716 232
Årets resultat 208 -2 490 -2 682 -5 290 -4 624 104 2 853 -71 707 345
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 208 244 106 109 184 183 416 457 279
Omsättningstillgångar 7 285 7 937 5 846 6 267 11 629 15 268 12 973 12 032 12 961 12 381
Tillgångar 7 458 8 145 6 090 6 373 11 739 15 451 13 156 12 448 13 418 12 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 288 -2 354 -2 352 2 938 7 561 7 457 4 605 4 676 7 469
Obeskattade reserver 104 0 0 0 0 0 129 129 1 580 1 771
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 650 1 991 0 1 413 725 1 725 950 3 875 3 675 1 133
Kortfristiga skulder 2 209 5 867 8 444 7 313 8 076 6 164 4 620 3 840 3 488 2 287
Skulder och eget kapital 7 458 8 145 6 090 6 373 11 739 15 451 13 156 12 448 13 418 12 660
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 375 292 447 447 644 476
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 460 1 473 1 440 1 407 1 148 1 135 1 719 1 557 1 861 1 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 573 557 520 546 661 566 820 838 1 071 905
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500
Omsättning 14 166 10 589 10 618 7 259 11 412 9 014 14 790 15 745 22 623 15 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 7 8 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 257 2 118 2 120 1 450 1 630 1 114 1 643 1 715 2 309 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 397 376 372 313 250 317 322 400 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 630 -2 219 -1 985 -1 512 -4 341 -1 893 -2 417 -1 820 594 366
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,90% -0,09% 46,21% -36,48% 28,02% - -4,20% -25,71% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,00% -27,65% -39,44% -23,68% -37,56% -12,50% 22,54% -11,54% 6,06% 2,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,41% -21,27% -22,66% -20,82% -38,63% -21,67% 20,05% -9,30% 3,91% 2,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,55% 49,48% 48,76% 56,86% 32,83% 58,95% 57,75% 53,78% 57,73% 53,04%
Rörelsekapital/omsättning 37,48% 19,55% -24,51% -14,43% 31,13% 102,13% 56,48% 53,06% 45,58% 65,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,74% 3,54% -38,65% -36,91% 25,03% 48,94% 57,40% 37,76% 43,33% 69,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,19% 54,13% 20,41% 23,66% 77,30% 106,10% 107,64% 102,53% 127,49% 311,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...