Visa allt om Hemfrukt Andersson & Vainikka Aktiebolag
Visa allt om Hemfrukt Andersson & Vainikka Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 583 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 521 1 567 1 536 1 432
Övrig omsättning - - - - - - 15 - 221 -
Rörelseresultat (EBIT) 59 -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9
Resultat efter finansnetto 48 -110 153 68 -36 -149 -86 -12 222 -11
Årets resultat 48 -110 153 68 -36 -147 -86 -12 192 -18
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 113 113 113 113 113 113 113 113 113 0
Omsättningstillgångar 261 214 391 380 333 338 212 337 314 226
Tillgångar 374 327 504 493 446 451 324 450 427 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 152 104 214 61 -7 28 175 261 274 82
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 52 68 266 339 303 57 0 0 32
Kortfristiga skulder 159 171 221 166 114 119 92 188 154 112
Skulder och eget kapital 374 327 504 493 446 451 324 450 427 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 203 203 185 165 191 145 180 152 143
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 345 203 193 185 165 191 145 206 152 143
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 201 169 80 167 180 151 123 96 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 583 1 505 1 878 1 795 1 775 1 708 1 536 1 567 1 757 1 432
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 792 753 939 898 888 854 761 784 768 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 272 313 289 279 249 283 221 255 204 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 -104 163 93 -21 -141 -81 -8 225 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,18% -19,86% 4,62% 1,13% 3,92% 12,29% -2,94% 2,02% 7,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,78% -31,80% 32,54% 19,07% -4,71% -31,26% -25,00% -1,78% 52,69% -3,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,73% -6,91% 8,73% 5,24% -1,18% -8,26% -5,33% -0,51% 14,65% -0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,09% 51,89% 57,77% 54,32% 44,73% 42,68% 37,74% 44,93% 40,36% 40,64%
Rörelsekapital/omsättning 6,44% 2,86% 9,05% 11,92% 12,34% 12,82% 7,89% 9,51% 10,42% 7,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,64% 31,80% 42,46% 12,37% -1,57% 6,21% 54,01% 58,00% 64,17% 36,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,26% 113,45% 167,87% 208,43% 269,30% 219,33% 177,17% 179,26% 203,90% 201,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...