Visa allt om Tryckluftservice i Karlstad Aktiebolag
Visa allt om Tryckluftservice i Karlstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 907 5 819 6 290 7 505 6 774 6 423 5 878 5 934 5 916 6 801
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - 57
Rörelseresultat (EBIT) 1 248 416 818 324 778 383 199 462 384 306
Resultat efter finansnetto 1 256 426 832 333 781 387 199 460 375 304
Årets resultat 1 458 254 543 180 429 330 142 323 221 222
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 478 363 410 467 514 574 675 786 863 1 001
Omsättningstillgångar 3 111 2 467 3 093 2 176 1 845 2 166 2 254 2 303 1 432 2 271
Tillgångar 3 590 2 829 3 503 2 643 2 359 2 740 2 930 3 089 2 295 3 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 050 1 192 1 937 1 394 1 214 1 784 1 455 1 512 1 189 1 594
Obeskattade reserver 0 614 514 380 296 100 162 162 156 88
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 156 0 221 300
Kortfristiga skulder 1 540 1 024 1 051 869 848 855 1 157 1 415 729 1 290
Skulder och eget kapital 3 590 2 829 3 503 2 643 2 359 2 740 2 930 3 089 2 295 3 272
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 400 420 379 378 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 1 523 1 447 1 585 1 296 838 870 802 945 958
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 751 592 648 576 552 562 547 577 590
Utdelning till aktieägare 1 800 600 1 000 0 0 1 000 0 200 0 600
Omsättning 8 918 5 819 6 290 7 505 6 774 6 423 5 878 5 934 5 916 6 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 781 1 164 1 258 1 501 1 694 1 606 1 470 1 484 1 479 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 465 426 467 478 461 480 448 482 506
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 293 463 876 388 838 510 330 603 522 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,07% -7,49% -16,19% 10,79% 5,46% 9,27% -0,94% 0,30% -13,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,01% 15,06% 23,81% 12,60% 33,11% 14,16% 6,79% 15,02% 16,99% 9,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,11% 7,32% 13,26% 4,44% 11,53% 6,04% 3,39% 7,82% 6,59% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,62% 58,27% 57,33% 46,84% 50,94% 45,71% 51,99% 50,02% 52,43% 44,17%
Rörelsekapital/omsättning 17,64% 24,80% 32,46% 17,42% 14,72% 20,41% 18,66% 14,96% 11,88% 14,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,10% 59,06% 66,74% 63,96% 60,71% 67,80% 53,73% 52,81% 56,70% 50,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,69% 202,34% 252,52% 192,64% 160,85% 218,71% 148,49% 124,88% 150,62% 144,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...