Visa allt om Plåt & Ventilation Teknik PVT i Arvika Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 16 529 28 799 15 405 18 057 17 077 18 374 20 383 13 733 18 711 12 057
Övrig omsättning 372 1 010 151 0 0 0 32 12 54 0
Rörelseresultat (EBIT) -91 928 385 -264 113 813 -996 -207 113 301
Resultat efter finansnetto -94 909 351 -320 58 728 -1 054 -235 49 273
Årets resultat 7 516 155 1 33 295 -87 2 1 208
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 406 301 317 397 379 612 794 699 812 1 274
Omsättningstillgångar 4 813 8 656 4 813 5 082 6 414 4 912 4 753 4 924 5 033 6 356
Tillgångar 5 218 8 957 5 130 5 479 6 792 5 523 5 547 5 623 5 845 7 630
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 737 2 730 2 574 2 418 2 418 2 385 2 090 2 177 2 175 2 474
Obeskattade reserver 218 351 134 9 354 362 42 1 009 1 271 1 270
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 0 0 12 25 41 17 0 0
Kortfristiga skulder 2 263 5 873 2 422 3 052 4 008 2 753 3 373 2 420 2 399 3 886
Skulder och eget kapital 5 218 8 957 5 130 5 479 6 792 5 523 5 547 5 623 5 845 7 630
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 152 6 721 4 874
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 589 1 997 1 900
Utdelning till aktieägare 500 0 360 0 0 0 0 0 0 300
Omsättning 16 901 29 809 15 556 18 057 17 077 18 374 20 415 13 745 18 765 12 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 40 16 22 18 23 28 18 20 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 719 720 963 821 949 799 728 763 936 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 556 554 548 534 524 511 548 541 488 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 1 019 495 -116 274 995 -803 -52 275 567
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,61% 86,95% -14,69% 5,74% -7,06% -9,86% 48,42% -26,60% 55,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,74% 10,36% 7,50% -4,82% 1,66% 14,76% -17,87% -3,59% 2,00% 3,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,55% 3,22% 2,50% -1,46% 0,66% 4,44% -4,86% -1,47% 0,63% 2,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,25% 93,77% 81,34% 88,70% 82,96% 89,23% 89,58% 91,52% 73,66% 89,58%
Rörelsekapital/omsättning 15,43% 9,66% 15,52% 11,24% 14,09% 11,75% 6,77% 18,23% 14,08% 20,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,71% 33,54% 52,21% 44,26% 39,67% 48,30% 38,27% 52,71% 54,17% 45,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,68% 145,38% 187,16% 163,14% 153,37% 174,79% 138,01% 200,66% 207,21% 148,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!