Visa allt om Sickla Industriservice Aktiebolag
Visa allt om Sickla Industriservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 245 3 636 3 637 3 485 4 272 3 988 3 405
Övrig omsättning - 38 60 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -16 21 29 93 378 260 274 452 309 341
Resultat efter finansnetto -16 21 29 23 382 262 278 456 310 344
Årets resultat -16 16 23 17 279 194 198 325 219 246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 143 143 163 642 761 803 716 746 771
Omsättningstillgångar 1 198 1 385 1 370 1 331 1 732 1 447 1 321 1 378 1 211 908
Tillgångar 1 341 1 528 1 513 1 494 2 374 2 208 2 124 2 094 1 957 1 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 331 1 347 1 331 1 468 2 101 1 923 1 829 1 730 1 506 1 387
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kortfristiga skulder 10 181 182 26 273 285 295 364 451 291
Skulder och eget kapital 1 341 1 528 1 513 1 494 2 374 2 208 2 124 2 094 1 957 1 680
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 150 300 300 300 300 320 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - 667 2 178 2 130 1 946 2 347 2 199 1 561
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 187 584 746 740 895 912 684
Utdelning till aktieägare 200 0 0 160 650 100 100 100 100 100
Omsättning 0 38 60 1 245 3 636 3 637 3 485 4 272 3 988 3 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 3 8 8 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 415 455 455 436 534 499 486
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 324 383 398 377 450 434 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 21 29 113 398 280 294 463 314 348
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -65,76% -0,03% 4,36% -18,42% 7,12% 17,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 6,29% 16,09% 11,91% 13,18% 21,78% 15,94% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 7,55% 10,51% 7,23% 8,03% 10,67% 7,82% 10,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 99,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 91,04%
Rörelsekapital/omsättning - - - 104,82% 40,13% 31,95% 29,44% 23,74% 19,06% 18,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,25% 88,15% 87,97% 98,26% 88,50% 87,09% 86,11% 82,62% 76,95% 82,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11 980,00% 765,19% 752,75% 5 119,23% 634,43% 507,72% 447,80% 378,57% 268,51% 312,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...