Visa allt om Tuorpas Nord AB
Visa allt om Tuorpas Nord AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 733 571 1 037 965 1 079 942 987 662 1 386
Övrig omsättning - - - - - - 31 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 131 234 33 -71 115 272 163 79 55
Resultat efter finansnetto -123 123 220 13 -79 110 269 138 51 23
Årets resultat -123 96 157 13 -64 83 269 138 51 23
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 602 620 653 663 465 451 376 320 356
Omsättningstillgångar 804 88 33 17 10 19 26 39 51 105
Tillgångar 804 690 653 671 673 484 477 415 371 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 859 372 326 134 122 186 102 -217 -354 -405
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 226 258 445 363 129 232 237 154 134
Kortfristiga skulder -55 93 69 92 188 154 142 394 572 731
Skulder och eget kapital 804 690 653 671 673 484 477 415 371 460
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 278 - 0 25 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 261 166 0 79 0 221
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 72 37 33 5 19 0 52
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 733 571 1 037 965 1 079 973 987 662 1 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 1 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 037 965 1 079 942 987 - 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 350 299 202 33 98 - 138
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -123 161 267 64 -35 133 289 183 123 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,77% 28,37% -44,94% 7,46% -10,57% 14,54% -4,56% 49,09% -52,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,30% 18,99% 35,83% 4,92% -10,55% 23,76% 57,44% 39,28% 21,29% 11,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 366,67% 17,87% 40,98% 3,18% -7,36% 10,66% 29,09% 16,51% 11,93% 3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 98,42% 79,07% 70,78% 73,96% 79,62% 77,61% 74,62% 60,53%
Rörelsekapital/omsättning 9 544,44% -0,68% -6,30% -7,23% -18,45% -12,51% -12,31% -35,97% -78,70% -45,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 106,84% 53,91% 49,92% 19,97% 18,13% 40,71% 21,38% -52,29% -95,42% -88,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 94,62% 47,83% 18,48% 2,66% 9,09% 14,79% 8,63% 7,87% 12,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...