Visa allt om E & S Ventilation Aktiebolag
Visa allt om E & S Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 794 8 043 12 305 8 745 7 940 12 458 12 118 12 685 9 870 9 759
Övrig omsättning 3 1 18 2 - - 13 99 - 27
Rörelseresultat (EBIT) 665 845 279 37 10 141 518 206 -116 -372
Resultat efter finansnetto 665 845 271 29 14 154 512 200 -120 -373
Årets resultat 739 489 153 27 14 154 512 200 -120 -373
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 19 24 0 4 19 36 54 473 399
Omsättningstillgångar 2 907 2 790 3 766 2 373 1 667 3 139 2 647 3 322 2 311 1 827
Tillgångar 2 921 2 809 3 790 2 373 1 671 3 158 2 683 3 376 2 784 2 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 858 569 616 788 974 1 020 708 1 158 1 278
Obeskattade reserver 0 288 73 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 150 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 330 69 0 0 0 0 43
Kortfristiga skulder 1 374 1 614 3 148 1 427 813 2 183 1 662 2 668 1 626 906
Skulder och eget kapital 2 921 2 809 3 790 2 373 1 671 3 158 2 683 3 376 2 784 2 226
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 390 415 735 732 732
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 189 245 437 431 259 435 346 386 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 79 167 229 243 348 443 599 616 591
Utdelning till aktieägare 600 200 200 0 200 200 200 0 0 0
Omsättning 9 797 8 044 12 323 8 747 7 940 12 458 12 131 12 784 9 870 9 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 794 8 043 12 305 8 745 7 940 6 229 6 059 4 228 3 290 3 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 280 273 416 672 681 502 656 575 585 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 670 850 280 41 23 158 536 224 -101 -364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,77% -34,64% 40,71% 10,14% -36,27% 2,81% -4,47% 28,52% 1,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,77% 30,08% 7,44% 1,73% 0,96% 4,91% 19,31% 6,10% -4,02% -16,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,79% 10,51% 2,29% 0,47% 0,20% 1,24% 4,27% 1,62% -1,13% -3,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,65% 14,62% 5,02% 10,82% 10,76% 7,67% 8,13% 5,16% 6,94% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,83% 38,54% 16,52% 25,96% 47,16% 30,84% 38,02% 20,97% 41,59% 57,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,46% 172,86% 119,63% 166,29% 205,04% 140,08% 159,27% 124,51% 116,85% 159,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...